3.1 Meekoppelkansen

De dijkversterking biedt mogelijkheden om ook andere opgaven in of bij de dijkzone gelijktijdig op te pakken, in de vorm van meekoppelkansen. HDSR kiest voor deze gebiedsgerichte aanpak om meerwaarde te kunnen realiseren in het gebied. Daarnaast biedt deze aanpak de mogelijkheid om werk met werk te maken en de overlast voor omwonenden te beperken. Vanaf het begin van het ontwerpproces zijn meekoppelkansen geïnventariseerd en getoetst op haalbaarheid. Daarbij wordt allereerst gekeken of de meekoppelkans niet strijdig is met de waterveiligheid. Het afwegingskader voor de meekoppelkansen is terug te lezen in H3.3 van de Nota van Uitgangspunten. In de Nota van Uitgangspunten (H3.2) en de Nota Kansrijke Oplossingen (H2) staat de afweging en de omschrijving van de meekoppelkansen.