3.2.1 Terugblik

In de afgelopen periode hebben er verschillende vormen van bewonersparticipatie plaatsgevonden. Bewoners konden ten tijde van de Nota Kansrijke Oplossingen op twee manieren in gesprek: via een digitale bijeenkomst of een fysieke (coronaproof) bijeenkomst op Fort Honswijk. De reacties van bewoners tijdens deze avonden zijn gebundeld in een reactienota.

Figuur 3‑2: Toelichting kansrijke oplossingen

Op deze bewonersavonden is door verschillende bewoners aangegeven dat zij actiever betrokken willen worden bij het project. HDSR geeft hier waar mogelijk graag invulling aan. De frequentie van schriftelijke communicatie naar bewoners wordt verhoogd, en een aantal bewoners is uitgenodigd voor thematafels waar dat passend is voor het onderwerp. Voor de volgende projectfase, de planuitwerkingsfase, gaat HDSR de participatie- en communicatieaanpak bijstellen naar een intensievere betrokkenheid om te voldoen aan de wensen van de bewoners (H6.5)

Een aantal bewoners heeft deelgenomen aan de thematafel Effectbeoordeling die plaats heeft gevonden op 1 december 2020. (H4.2) Bij deze thematafel is de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven voorgelegd aan inhoudelijke experts en geïnteresseerden met bijzondere kennis van het gebied, om de beoordeling te toetsen en waar nodig aan te scherpen. Deze groep mensen heeft per deel van de dijk en per kansrijke oplossing gekeken of de mogelijke effecten op de omgeving op de juiste manier zijn meegenomen door het waterschap.

Het beleid voor grondverwerving voor de gehele Sterke Lekdijk heeft meer vorm gekregen en is ook gecommuniceerd naar de dijkbewoners. Op verzoek van een aantal eigenaren aan de dijk hebben de afgelopen periode keukentafelgesprekken plaatsgevonden; hieraan nemen zowel de omgevingsmanager van de dijkversterking als de coördinator grondzaken deel. Meer informatie over het grondbeleid en de planning van keukentafelgesprekken voor de planuitwerkingsfase vindt u op de website over het grondbeleid van het waterschap.