2. De doelstelling en opgave voor de dijk

De projectdoelstelling van de dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis is:

“Het realiseren van een waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare waterkering, op basis van een zo breed mogelijk bestuurlijk en maatschappelijk gedragen projectplan, goed ingepast in de omgeving, met zo maximaal mogelijk maatschappelijke meerwaarde en een hoge mate van innovatie en duurzaamheid”.

Maximaal mogelijke maatschappelijke meerwaarde wil het waterschap mede realiseren met meekoppelkansen en raakvlakprojecten.

Uit bovenstaande doelstelling volgt dat de ontwerpopgave bestaat uit zowel een waterveiligheidsopgave, als een inpassingsopgave en gebiedsopgave, welke in de volgende paragrafen staan toegelicht.

In Figuur 2‑1 is de ontwerpopgave weergegeven in een schema met de deelopgaven (in drie lagen boven elkaar). Centraal staat de dijkversterking waar de waterveiligheidsopgave (H2.1) en de inpassingsopgave (H2.2) in vertegenwoordigd zijn (deze staan in de middelste laag in Figuur 2‑1). Deze opgaven hebben een directe relatie met het versterken van de dijk en hebben impact op de omgeving nabij de dijk.

De gebiedsopgave (H2.3) is weergegeven door middel van twee ‘lagen’ (bovenste en onderste laag in Figuur 2-1):

  • Gebiedsopgaven direct gekoppeld aan de dijkversterking; de zogenaamde 'meekoppelkansen’ op de dijk (bovenste laag in Figuur 2‑1) krijgen een plek in de kansrijke alternatieven en in het voorkeursalternatief. Deze kansen kunnen in het dijkontwerp worden geïntegreerd en mogelijk tegelijkertijd met de dijkversterking worden uitgevoerd. Het dijkontwerp zal in de volgende fase van de dijkversterking, de planuitwerkingsfase, worden opgesteld. Verschillende overheden (samenwerkingspartners, waaronder HDSR) zijn samen verantwoordelijk voor de gebiedsopgave en deze meekoppelkansen. In paragraaf 3.1 zijn de meekoppelkansen beschreven.

  • De gebiedsopgave gaat ook over de dijk die onderdeel uitmaakt van het landschap en een gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. In dat gebied spelen ambities en ontwikkelingen (onderste laag in Figuur 2‑1) die een relatie hebben met de dijk, maar niet afhankelijk zijn van de dijkversterking. De dijkversterking wordt daarom vanuit een groter perspectief bekeken, zodat ambities en ontwikkelingen in het gebied integraal kunnen worden benut. De samenwerkingspartners werken gezamenlijk aan dit doel.

Figuur 2‑1: Ontwerpopgave in schema met deelopgaven