5.6 Natuurcompensatie

Het VKA heeft (mogelijk) negatieve effecten op natuur. Daarom is onderzocht in hoeverre natuurcompensatie noodzakelijk is en welke stappen hiervoor genomen moeten worden (zie verkennend ecologisch onderzoek VKA CUB).

Meerdere beschermde soorten zijn in de afgelopen tien jaar waargenomen in en rondom het plangebied. Nader onderzoek is nodig en eventueel moeten mitigerende maatregelen genomen om overtredingen op de Wet natuurbescherming (Wnb) te voorkomen. Een quickscan inclusief veldbezoek wordt uitgevoerd en indien nodig volgt nader onderzoek, het opstellen van een activiteitenplan en ecologisch werkprotocol en het aanvragen van (een) ontheffing(en).

Vanwege de grote afstand van de dijkversterking tot Natura 2000-gebieden (minimaal vijf kilometer) zijn negatieve effecten uitgesloten met uitzondering van verstoring door stikstofdepositie. Een AERIUS-berekening moet uitgevoerd worden om te onderzoeken of stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura-2000 toeneemt door de werkzaamheden voor de dijkversterking. Eventueel volgt een ecologische effectbeoordeling en het aanvragen van een vergunning.

Voor het VKA moeten mogelijk enkele bomen worden gekapt. Er moet in kaart gebracht worden of er houtopstanden, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming (Wnb), gekapt worden. Als dit het geval is moet er melding gedaan worden bij bevoegd gezag en compenseren we de te kappen bomen.

Het VKA raakt NNN-gebied (Natuurnetwerk Nederland). Dit NNN-gebied kan mogelijk op veel plaatsen in de huidige staat worden teruggebracht. Een ‘Nee, tenzij toets’ moet worden doorlopen en indien nodig zal NNN gebied elders gecompenseerd worden.

Afhankelijk van de keuze voor het dijkontwerp bij dijkvak 5ab kan er sprake zijn van een afname van ecologisch relevant areaal van de Kaderrichtlijn Water voor het waterlichaam ‘Nederrijn, Lek’. In dat geval dient een BPRW-toets (toets Beheer- en Ontwikkelplan Rijkswateren) te worden doorlopen, Wanneer sprake is van effecten moeten deze gecompenseerd worden en een vergunning Waterwet worden aangevraagd.