6.3 Risico's en kansen

In deze paragraaf zijn enkele risico’s en kansen opgesomd met betrekking tot de uitwerking van het voorkeuralternatief in de planuitwerkingsfase.

Risico: de meekoppelkansen in het gebied worden onvoldoende benut

De maximaal mogelijke maatschappelijke meerwaarde die het waterschap mede wil realiseren met de meekoppelkansen en raakvlakprojecten bij het project wordt in de planuitwerkingsfase onvoldoende ingevuld en geconcretiseerd, waardoor de mogelijkheden van meekoppelkansen niet geheel duidelijk worden. In de beslissing op het voorkeursalternatief zal in de planuitwerkingsfase daarom expliciet aandacht moeten worden besteed aan de meekoppelkansen en op welke wijze deze kunnen worden ingevuld. Ter illustratie, om de meekoppelkans in Honswijkerwaard (H6.2) te kunnen realiseren is tijdige besluitvorming nodig om voor een voorlandverbetering te kunnen kiezen in plaats van een constructie nabij de binnenteen van de huidige kering.

Risico: de scope van de waterveiligheidsopgave blijkt nog te worden uitgebreid

Uit de gevoeligheidsanalyse van de waterveiligheidsopgave is gebleken dat voor dijkvakken 3a en 9d het waterveiligheidsoordeel voor faalmechanisme piping erg gevoelig is voor de gebruikte stijghoogte in de berekeningen. Bij kleine aanpassingen van de stijghoogte zou bij deze dijkvakken de dijk afgekeurd kunnen worden op faalmechanisme piping, waardoor het huidige VKA niet zou voldoen aan de waterveiligheidsopgave. Als beheersmaatregel kunnen de volgende opties nader worden onderzocht in de planuitwerkingsfase:

  • De opgave voor dijkvak 3a aansluiten op de twee naastgelegen dijkvakken, waarbij de oplossing moet worden doorgetrokken in dijkvak 3a;

  • Dijkvakken 3a en 9d met de beslisboom piping uitstellen;

  • Dijkvak 9d nader onderzoeken binnen het deelproject ICU (Irenesluizen-Culemborgse Veer).

Kans: het toepassen van productinnovaties

De doelstelling van het project is om een veilige waterkering te realiseren met hoge mate van innovatie en duurzaamheid. Uit de uitgevoerde innovatiescan (H6.1.1) blijkt het voorkeursalternatief veel kansen te bieden voor productinnovaties. Om deze kansen daadwerkelijk te benutten zullen de productinnovaties volop aandacht moeten krijgen in de planuitwerkingsfase. In het geval dat de productinnovatie niet kan worden gerealiseerd, kan alsnog teruggevallen worden op de traditionele dijkversterkingsoplossing.