6.5 Participatie

De participatie in de planuitwerkingsfase zal grotendeels de mijlpaalmomenten volgen van de procedures en vergunningen (H6.4). Het wettelijk traject van inspraak gerelateerd aan vergunningenprocedures vormt dus de basis, maar daarnaast wil het waterschap bewoners op verschillende manieren actief blijven betrekken. Een aantal bewoners heeft ten tijde van het NKO ook aangegeven actiever betrokken te willen worden. De vorm van participatie wordt nog preciezer ingevuld, maar daarbij zal in ieder geval aandacht blijven voor de volgende elementen:

  • Regelmatig verschijnen van nieuwsbrieven: de nieuwsbrief wordt goed gelezen en blijft waardevol in de volgende fase;

  • Eén-op-een gesprekken met bewoners naar behoefte: in deze fase wordt meer in detail bekend wat voor gevolgen de dijkversterking kan hebben op perceelniveau;

  • Een mix van online en fysieke contactmomenten: het waterschap heeft ook in coronatijd gemerkt dat fysieke bewonersavonden nog altijd worden gewaardeerd.

Daarnaast willen we de mogelijkheid van online participeren blijven aanbieden, ongeacht de situatie rondom corona. Indienen van wensen of meekoppelkansen voor de dijkversterking is nog steeds mogelijk. Het gaat dan wel om wensen die niet van invloed zijn op de vorm van de dijk.