4. Kansrijke alternatieven

In het ontwerpproces wordt van ‘grof naar fijn’ gewerkt. Het VKA voor de dijkversterking komt voort uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen en oplossingen voor het versterken van de dijk worden afgewogen. Bij het afwegen wordt steeds bepaald welke bouwstenen of oplossingen verder worden onderzocht en welke afvallen. In de verschillende stappen van de verkenningsfase hebben techniek, omgeving en ruimtelijke kwaliteit steeds invloed op de afweging. Op basis van de projectdoelstelling en vanuit verschillende thema’s in het gebied zijn bouwstenen gecombineerd tot mogelijke en kansrijke oplossingen. De kansrijke oplossingen zijn aangescherpt tot kansrijke alternatieven en na een afweging wordt het voorkeursalternatief samengesteld.

In het ontwerpproces is van ‘grof naar fijn’ gewerkt. Het voorkeursalternatief voor de dijkversterking is voortgekomen uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen en oplossingen voor het versterken van de dijk zijn afgewogen. Bij het afwegen is steeds bepaald welke bouwstenen of oplossingen verder worden onderzocht en welke afvallen. In de verschillende stappen van de verkenningsfase hebben techniek, omgeving en ruimtelijke kwaliteit steeds invloed gehad op de afweging. Op basis van de projectdoelstelling en vanuit verschillende thema’s in het gebied zijn bouwstenen gecombineerd tot mogelijke en kansrijke oplossingen (zie Nota Kansrijke Oplossingen H6). De kansrijke alternatieven zijn een verdere detaillering van de drie kansrijke oplossingen. De kansrijke alternatieven zijn op basis van extra informatie zoals de aangescherpte veiligheidsopgave (zie H2.1) en een nadere uitwerking van de meekoppelkansen opgesteld.

Drie kansrijke alternatieven zijn onderzocht voor de dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis:

  1. Kansrijk alternatief 1: Versterken met constructies – Dijk als behouder;

  2. Kansrijk alternatief 2: Binnenwaarts versterken in grond – Dijk door recreatie- en rustgebied;

  3. Kansrijk alternatief 3: Binnen- en buitenwaarts versterken in grond – Dijk gekoppeld aan integrale uiterwaardontwikkeling.

Op basis van een afweging, reflectie op de projectdoelstelling en beoordeling van effecten, is het VKA samengesteld uit onderdelen van de drie kansrijke alternatieven. De afweging van de alternatieven is gedaan op het niveau van de dijkvakken. Een dijkvak is een klein stukje van de dijk dat dezelfde eigenschappen heeft (vanuit techniek en ruimtelijke kenmerken). In Figuur 4‑1 zijn de dijkvakken aangegeven met roze cijfers (1 t/m 9d). Op het gedetailleerde niveau van de dijkvakken is de keuze van het VKA beschreven, verbeeld en onderbouwd in de volgende paragrafen en hoofdstuk 5.

Overzichtskaarten van de 3 kansrijke alternatieven en detailkaarten op dijkvakniveau zijn terug te vinden in de kaartenbijlage Nota Voorkeursalternatief.

Figuur 4‑1: Dijkvakken Culemborgse Veer – Beatrixsluis.