4.2.2 Effecten van de kansrijke alternatieven op basis van het beoordelingskader

De effecten van de Kansrijke Alternatieven zijn beoordeeld op basis van het beoordelingskader zoals beschreven in de Nota van Uitgangspunten (H4.2). De drie kansrijke alternatieven zijn beoordeeld op de schaal van dijkvakken en op de schaal van de alternatieven als geheel. Bij het beoordelen is gebruik gemaakt van een 5-puntsschaal (van - - - naar +) die is uitgewerkt per beoordelingsaspect. Bij de effectbeoordeling zijn alleen permanente effecten beschouwd. Effecten die tijdens de uitvoering van de dijkversterking voorkomen en na oplevering niet meer aanwezig zijn, zijn niet meegenomen. Meer informatie over de methode van de effectbeoordeling is te vinden in het MER deel 1.

De uitkomst van de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven als geheel staat hieronder samengevat. Meer informatie over de uitkomsten van de effectbeoordeling van de alternatieven als geheel staat in MER deel 1 (H5.2). De effectbeoordeling van de verschillende alternatieven per dijkvak staat weergegeven op de factsheets.

Kansrijk alternatief 1 – Versterken met constructies, dijk als behouder:

Kansrijk alternatief 1 scoort op de meeste aspecten neutraal of slechts licht negatief (uitbreidbaarheid, inspecteerbaarheid, natuur, monumenten, archeologie en wonen) doordat door het versterken met constructies in plaats van met grond het ruimtebeslag beperkt is. Hierdoor is kansrijk alternatief 1 wel iets lastiger uitbreidbaar.

Kansrijk alternatief 2 – Binnenwaarts versterken in grond, dijk door recreatie- en rustgebied:

Kansrijk alternatief 2 heeft een positief effect op het beheer- en onderhoudsgemak door het toepassen van een taludverflauwing op grote delen langs de dijk. Door op een aantal locaties binnendijks te versterken in grond ontstaan iets meer negatieve effecten op de omgeving dan bij alternatief 1, met name op monumenten, wonen en bedrijfsvoering.

Kansrijk alternatief 3 – Binnen- en buitenwaarts, dijk gekoppeld aan integrale uiterwaardontwikkeling:

Kansrijk alternatief 3 heeft net als alternatief 2 een positief effect op het beheer- en onderhoudsgemak door het toepassen van een taludverflauwing op grote delen langs de dijk. Echter scoort dit alternatief op veel andere aspecten negatief en slechter dan de andere alternatieven, met name op de criteria natuur, dijklandschap, Nieuwe Hollandse Waterlinie en cultuurhistorie.