6.1 De ontwerpopgave

In het VKA zijn een aantal hoofdkeuzes gemaakt voor de dijkversterking. Vanuit deze keuzes zijn aandachtspunten voor het detailontwerp in de planuitwerkingsfase geformuleerd. Hieronder staan de meest relevante beschreven die gaan over innovatie, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en meekoppelkansen.