6.4 Vergunningen en procedures

Voor het VKA zijn de benodigde vergunningen en procedures in beeld gebracht. Bij de start van de planuitwerkingsfase gaat HDSR in gesprek met alle bevoegde gezagen over de aanpak.

Het betreft:

Hoofdvergunningen

 • Project-MER;

 • Projectbesluit (inclusief omgevingsvergunning afwijken omgevingsplan voor dijkvakken 1, 2a, 2b-aansluiting, 2c, 3b, 3d, 3e, 4c, 5a (optie 2), 5b (optie 2), 6-aansluiting en 9c;

 • Wijziging legger;

 • Omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit;

 • Omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit;

 • Omgevingsvergunning voor een beperkingengebied activiteit met betrekking tot een hoofdspoorweg.

In lijn met andere dijkversterkingen is het voorstel om een zogenaamd “projectbesluit light” te laten vaststellen, waarbij de hoofdvergunningen worden gecoördineerd, net als in de situatie voor vaststelling van de Omgevingswet (gecoördineerde procedure Projectplan Waterwet). De taken zoals toezicht en handhaving bij de betreffende bevoegde gezagen neemt HDSR niet over. Gelijktijdig met de vaststelling van het projectbesluit worden de overige hoofdvergunningen ter uitvoering van het projectbesluit verleend en gecoördineerd door Gedeputeerde Staten. Het MER, projectbesluit en hoofdvergunningen worden gelijktijdig in procedure gebracht.

In de vergunningenscan is een volledig overzicht gegeven op de overige mogelijk benodigde vergunningen, ontheffingen en meldingen. Het betreft de volgende vergunningen, ontheffingen en meldingen:

 • Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit;

 • Ontheffing of melding Verordening Natuur en Landschap Provincie Utrecht 2017;

 • Omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit en een gemeentelijk monument;

 • Omgevingsvergunning voor een beperkingengebied activiteit met betrekking tot een weg;

 • Omgevingsvergunning kappen en melding kappen;

 • Ontheffing herbeplanting op andere grond (of maatwerkvoorschrift Besluit activiteiten leefomgeving);

 • Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit (voor zover geen onderdeel van het Projectbesluit);

 • Melding bodemsanering;

 • Melding en/of verbod Provinciale Milieuverordening Utrecht 2013;

 • Verkeersbesluit.

Om vast te kunnen stellen of deze wel of niet nodig zijn, is bijvoorbeeld de exacte locatie van de constructies bepalend of moet eerst nader onderzoek worden uitgevoerd naar bijvoorbeeld flora en fauna. De zogenaamde uitvoeringsvergunningen/ aannemersvergunningen zijn niet opgenomen. Deze vergunningen zijn overwegend afhankelijk van werkwijze en uitvoeringsmethode van de aannemer en zullen op een later moment in beeld worden gebracht.