5.4 Effecten van het voorkeursalternatief op basis van het beoordelingskader

Net als bij de kansrijke alternatieven zijn effecten van het voorkeursalternatief beoordeeld aan de hand van een beoordelingskader, waarbij dezelfde methodiek is aangehouden (H4.2).

De effectbeoordeling van het voorkeursalternatief als geheel staat in Tabel 5-2 samengevat. Voor de dijkvakken 5a en b is voor het VKA nog geen beslissing genomen over welke dijkversterkingsmaatregelen genomen gaan worden. De effecten voor deze twee dijkvakken zijn daarom apart beoordeeld per optie. Deze beoordelingen zijn terug te vinden in MER Deel 1 H6.

Op het merendeel van de beoordelingsaspecten scoort het voorkeursalternatief neutraal of positief. De negatieve effecten zijn vaak klein en zullen deels gecompenseerd worden. Door het toepassen van constructies tegen piping en macrostabiliteit binnenwaarts (en soms een combinatie hiervan) nemen mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst op een aantal plaatsen af. Ook de inspecteerbaarheid bij reguliere inspectie neemt iets af. Het voorkeursalternatief scoort hierin echter niet of nauwelijks slechter dan de kansrijke alternatieven. Het voorkeursalternatief heeft geen rivierkundige effecten (opstuwing bij hoogwater en overige effecten zoals aanzanding, erosie of dwarsstromingen in de rivier inclusief het effect daarvan op scheepvaart) en daarom is compensatie hiervoor niet nodig.

Er zijn slechts kleine negatieve effecten te verwachten op natuur ([leefgebieden van] beschermde soorten, NNN-gebied, bomen en houtopstanden en mogelijk N2000). Daar waar er blijvende negatieve effecten op natuur zijn zullen deze gecompenseerd worden. De taludverflauwing die op verschillende dijkvakken binnendijks is toegepast heeft een klein negatief effect op het dijklandschap met name doordat dit de ranke hoofdvorm van de dijk aantast. Echter de taludverflauwing heeft een positief effect op het gemak waarmee beheer en onderhoud kan plaatsvinden doordat het talud beter bereikbaar wordt en onderhoud op reguliere wijze kan plaatsvinden. Ondanks de vele monumenten op en langs de dijk worden er geen monumenten geraakt. Ook worden er geen woningen geraakt. Op slechts één locatie is er sprake van een kleine aantasting van de belevingswaarde van een monument en een kleine afname van het woongenot. Maatwerk op deze locatie zal deze kleine negatieve effecten verder beperken. Het voorkeursalternatief geeft een kleine kans op aantasting van archeologische waarden. Tot slot is er een klein negatief effect op bedrijfsvoering en recreatieve punten doordat de berm bij dijkvak 2c een terrein raakt met de bestemming camping.

Een verdere toelichting op de resultaten van de effectbeoordeling per beoordelingscriterium is te vinden in MER deel 1 (zie H6 van MER deel 1). De effectbeoordeling van het VKA per dijkvak is weergegeven in factsheets.

Tabel 5‑ 2: Samenvatting effectbeoordeling voorkeursalternatief (exclusief dijkvak 5a & 5b). 

Criteria

 Aspecten

VKA exclusief dijkvak 5a & 5b

Techniek

  

Waterveiligheid

 

+

Uitvoerbaarheid

Hoe complex (logistiek en ervaring) is de uitvoering?

0

Past de uitvoering in de beschikbare ruimte en tijd?

0

Uitbreidbaarheid

Mate waarin uitbreiding mogelijk is.

-

Beheer en onderhoud

Gemak om te beheren en te onderhouden

+

(waterkering)

Inspecteerbaarheid (normaal en bij crisis)

-

Riviersysteem

Rivierkundige effecten

0

Milieu en omgeving 

Natuur

Effect op instandhoudingsdoelstellingen N2000

-

Effect op (leefgebieden van) beschermde soorten

-

Effect op NNN-gebied

-

Effect op bomen en houtopstanden

-

Effect op ecologisch relevant areaal KRW

0

Bodem en water

Effect op milieuhygiënische bodemkwaliteit

0

Mate van vrijkomende grond en mate waarin met gebiedseigen materiaal kan worden gewerkt (grondbalans)

NVT

Effect op grondwaterstanden in relatie tot bebouwd en agrarisch gebied (waterkwantiteit)

0

Gedempt oppervlaktewater (waterkwantiteit)

0

Dijklandschap

Ligging t.o.v. huidig dijktracé

0

Grootschaligheid en continuïteit profiel

0

Herkenbaarheid hoofdvorm van de dijk

-

Continuïteit met aansluitende dijktracés Sterke Lekdijk

NVT

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Effect op de Nieuwe Hollandse Waterlinie (binnen ruimtebeslag)

0

Cultuurhistorie en archeologie

Effect op (rijks)monumenten

-

Effect op historische landschappelijke structuren en elementen

0

Effect op archeologische waarden

-

Wonen, bedrijven en landbouw

Aantal woningen dat wordt geraakt

0

Effect op woongenot

-

Aantal bedrijfspanden dat wordt geraakt

0

Effect op bedrijfsvoering

-

Effect op agrarische bedrijfsvoering

0

Recreatie en medegebruik

Effect op recreatieve routes en recreatief gebruik van de dijk (wandelen, fietsen)

0

Effect op recreatieve punten

-

Verkeer

Effect op verkeersveiligheid

0

Effect op verkeersafwikkeling

NVT

Effect op bereikbaarheid bewoners, bedrijven en hulpdiensten

NVT

Kosten

Investeringskosten

Directe bouwkosten inclusief vastgoed

0

Levensduurkosten

Combinatie van investeringskosten, beheer- en onderhoudskosten en vervangingskosten

0