6.3 Effectbeoordeling VKA

De effectbeoordeling van het VKA als geheel op basis van het beoordelingskader staat hieronder samengevat (Tabel 6‑2). Voor de dijkvakken 5a en b zijn de dijkversterkingsmaatregelen in het VKA nog onbekend, daarom zijn de effecten van deze dijkvakken niet meegenomen in de samenvatting.

De effecten van het VKA zijn overwegend neutraal of positief. De negatieve effecten zijn vaak klein en zullen deels gecompenseerd worden. Door het toepassen van constructies tegen piping en macrostabiliteit binnenwaarts (en soms een combinatie hiervan) nemen mogelijkheden voor uitbreiding in de toekomst op een aantal plaatsen af. Ook de inspecteerbaarheid bij reguliere inspectie neemt iets af. Het VKA scoort hierin echter niet of nauwelijks slechter dan de kansrijke alternatieven. Er zijn slechts kleine negatieve effecten te verwachten op natuur (leefgebieden van beschermde soorten, NNN-gebied, bomen en houtopstanden en mogelijk N2000). Daar waar er blijvende negatieve effecten op natuur zijn zullen deze gecompenseerd worden. De taludverflauwing die op veel delen is toegepast heeft een klein negatief effect op het dijklandschap met name doordat dit de ranke hoofdvorm van de dijk aantast. Echter de taludverflauwing heeft een positief effect op het gemak waarmee beheer en onderhoud kan plaatsvinden. Ondanks de vele monumenten op en langs de dijk worden er geen monumenten geraakt. Ook worden er geen woningen geraakt. Op slechts één locatie is sprake van een kleine aantasting van de belevingswaarde van een monument en een kleine afname van het woongenot. Maatwerk op deze locatie zal deze kleine negatieve effecten verder beperken. Er is een kans op een kleine aantasting van archeologische waarden, maar het VKA scoort hiermee even goed of beter dan de alternatieven. Tot slot is er een klein negatief effect op bedrijfsvorming en recreatieve punten doordat de berm bij dijkvak 2c een terrein raakt met de bestemming camping.

In de volgende paragrafen volgt een toelichting op de effectbeoordeling per beoordelingscriterium.

Tabel 6‑2 Samenvatting van de effectbeoordeling van het VKA.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.