4.2.13 Verkeer

Voor de effectbeoordeling van verkeer is onderscheid gemaakt in de volgende beoordelingsaspecten:

  • Effect op verkeersveiligheid;

  • Effect op verkeersafwikkeling;

  • Effect op bereikbaarheid voor bewoners, bedrijven en hulpdiensten.

Effect op verkeersveiligheid

Omschrijving beoordelingsaspect

In de visie mobiliteit en recreatie Sterke Lekdijk staan verschillende doelstellingen op het gebied van verkeer en functionele eisen waaraan de weginrichting van de Sterke Lekdijk dient te voldoen. De doelstellingen uit de visie worden in de komende periode vertaald naar concrete bouwstenen voor de nieuwe weginrichting. De exacte weginrichting is niet aangegeven voor de kansrijke alternatieven. De kansrijke alternatieven hebben een lager detailniveau.

Op het detailniveau van de kansrijke alternatieven zijn de volgende zaken van belang om mee te nemen in de beoordeling van de verkeersveiligheid:

  • Mate van ‘Natuurlijk sturen’: het gedrag van de weggebruiker dat voortkomt uit de inrichting van de weg;

  • Helling van opritten (o.a. effect op zicht op de weg);

  • Steilheid van het talud (effect op veiligheid indien voertuig van de weg afraakt).

Beoordelingsmethodiek

De effectbeoordeling is uitgevoerd voor het kansrijk alternatief als geheel en per dijkvak op basis van een kwalitatieve analyse volgens de volgende beoordelingsschaal:

+

Verbetering ten opzichte van de referentiesituatie

0

Geen wijzingen ten opzichte van de referentiesituatie

-

Lichte verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

--

Matige verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

---

Sterke verslechtering ten opzichte van de referentiesituatie

Beoordelingsmethode: deskundigenoordeel, kwalitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

  • Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

  • Beschrijving dijkversterkingsmaatregelen

-

  • Visie mobiliteit en recreatie Sterke Lekdijk

Effect op verkeersafwikkeling

Op het detailniveau van de kansrijke alternatieven is geen onderscheid te maken op het beoordelingsaspect ‘Effect op verkeersafwikkeling’. Daarom beoordelen we dit aspect niet in de huidige beoordelingsstap.

Effect op bereikbaarheid bewoners, bedrijven en hulpdiensten

Op dit moment beoordelen we alleen permanente effecten en niet de tijdelijke effecten tijdens uitvoering. Na de dijkversterking dienen aanliggende woningen en bedrijven weer goed bereikbaar te zijn.