4.1.1 Reflectie op de projectdoelstelling

Voor de reflectie wordt op de mate (kwalitatief) waarin de projectdoelstelling wordt bereikt. De projectdoelstelling is hiervoor in vijf subdoelstellingen uiteengezet.

Tabel 4‑1 projectdoelstelling uitgezet in vijf subdoelstellingen.

#

Projectdoelstelling

1

Waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare kering

2

Bestuurlijk en maatschappelijk gedragen en maatschappelijke meerwaarde

3

Inpassing in de omgeving

4

Mate van innovatie

5

Mate van duurzaamheid

Voor iedere kansrijk alternatief en het VKA wordt beschreven in hoeverre deze vijf subdoelstellingen (in potentie) bereikt zijn. Naast een beschrijving geven we de reflectie visueel weer. Groen (+) duidt op een positieve bijdrage, geel (0) op een neutrale bijdrage en oranje (-) op een negatieve bijdrage aan het bereiken van de projectdoelstelling.

Reflectie doelstelling deel 1: Waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare kering

Alle mogelijke oplossingen realiseren een waterveilige en toekomstbestendige dijk, waarmee de waterveiligheidsopgave wordt opgelost. De reflectie focust daarom op in hoeverre de kansrijke alternatieven zich onderscheiden op beheerbaarheid.

Reflectie doelstelling deel 2: Bestuurlijk en maatschappelijk gedragen en maatschappelijke meerwaarde

We beschrijven in hoeverre de kansrijke alternatieven bijdragen op de thema’s wonen, landbouw, natuur & duurzaamheid, cultuurhistorie en recreatie & mobiliteit. Daarnaast beschrijven we in hoeverre de oplossingen bijdragen aan meekoppelkansen en in hoeverre ze meekoppelkansen belemmeren. We beschouwen hierbij de meekoppelkansen uit H2.2 van de Nota Kansrijke Oplossingen.

Reflectie doelstelling deel 3: Inpassing in de omgeving

Hierbij beschrijven we in hoeverre het ontwerp van dijk past binnen het karakter van de omgeving. Het ruimtelijk kwaliteitskader dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis dient hierbij als kader (zie ook Nota van Uitgangspunten H3.4.)

Reflectie doelstelling deel 4: Mate van innovatie

We beschrijven in hoeverre de kansrijke alternatieven ruimte bieden voor het toepassen van innovatieve dijkversterkingstechnieken. We spreken van een innovatie wanneer een verbeterde dijkversterkingstechniek, onderzoekstechniek of productieproces voor de eerste keer is toegepast binnen het werkproces of in het beheersgebied van HDSR (Nota van Uitgangspunten H4.2.3).

Reflectie doelstelling deel 5: Mate van duurzaamheid

Vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn drie focusgebieden voor duurzaamheid gedefinieerd: (1) Ruimtelijke kwaliteit (inpassing, meekoppelkansen, gebiedsontwikkeling), (2) Circulaire economie en (3) Klimaat en energie. In de Nota van Uitgangspunten (H4.2.4) staat hoe HDSR, het HWBP en Sterke Lekdijk invulling hebben gegeven aan duurzaamheid (zie samenvatting in Figuur 4‑1). Meerdere criteria uit het beoordelingskader raken aan duurzaamheid. In de laatste kolom van Figuur 4‑1staat op welke wijze de invulling van duurzaamheid een plek heeft gekregen in de criteria van het beoordelingskader van dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

DuboCalc berekeningen zijn uitgevoerd om de duurzaamheid van de alternatieven en het VKA kwantitatief uit te kunnen drukken in een MKI-waarde (Milieukostenindicator) (zie H4.3). Op deze manier kunnen de alternatieven en het VKA met elkaar worden vergeleken.

Tabel 4-2 Samenvatting van hoe HDSR, het HWBP en Sterke Lekdijk invulling hebben gegeven aan duurzaamheid (zie ook Nota van Uitgangspunten (H4.2.4). In de laatste kolom staat hoe duurzaamheid een plek heeft gekregen in de criteria van het beoordelingskader van dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

HWBP Focusgebied

HDSR Duurzaam opdrachtgeverschap

Sterke Lekdijk

Criteria voor project CUB

Ruimtelijke kwaliteit (inpassing, meekoppelkansen, gebiedsontwikkeling)

Ruimtegebruik

 

Wonen, bedrijven en landbouw

Recreatie en medegebruik

Verkeer

 

Ruimtelijke kwaliteit

 

Dijklandschap

Cultuurhistorie & Archeologie

 

Ecologie & biodiversiteit

 

Natuur

Circulaire economie

Materialen

Mate van hergebruik bouwmateriaal

Bodem & Water

Klimaat & Energie

Energie

CO2 uitstoot, materieel en materiaal

 
 

Investeringen

 

Investeringskosten en Levensduurskosten