4.2.3 - Toepassen van innovaties

Binnen HDSR is sprake van een innovatie wanneer een verbeterd dijkversterkingstechniek, onderzoekstechniek of productieproces voor de eerste keer is toegepast binnen het werkproces of in het beheersgebied van HDSR.

Dijkversterkingstechnieken

Aan de hand van een technische innovatiescan is binnen het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis een totaalbeeld verkregen van relevante technische innovaties voor de verkenningsfase en de benodigde vervolgstappen om deze in een volgende fase succesvol toe te kunnen passen. Hierbij ligt de focus op het toepassen van innovatieve dijkversterkingstechnieken, materiaalinnovaties, rekentechnieken, monitorings- en meettechnieken die al in proefvakken of dijkverversterkingsprojecten zijn toegepast. De waterveiligheidsopgave van Culemborgse Veer – Beatrixsluis richt zich voornamelijk op de faalmechanismen piping en macrostabiliteit. Daarom worden alle onderzoeken uit de project overstijgende verkenningen piping en macrostabiliteit expliciet beschouwd. Ook is gebruik gemaakt van: HWBP Kansenscan kennis en innovatie, project overstijgende verkenning Voorlanden, project overstijgende verkenning Waddenzeedijken en de Innovatiescan van Dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen.

Onderzoekstechniek

Het projectteam Culemborgse Veer – Beatrixsluis werkt parallel aan de verkenningsfase aan een innovatie voor het faalmechanisme piping. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest actuele kennis en meet- en analysetechnieken gericht op het bepalen van de doorlatendheidsvariatie en anisotropie van het piping-gevoelige zandpakket en voorlandweerstand. De resultaten geven een doorkijk naar de optimalisatieruimte op piping in de planuitwerkingsfase. Tijdens het verkenningsproject wil het projectteam Culemborgse Veer – Beatrixsluis, waar mogelijk en passend binnen de randvoorwaarden van het project, de resultaten meenemen om te komen tot een doelmatig en stabiel voorkeursalternatief. De optimalisatieruimte zal vertaald worden naar het bredere Culemborgse Veer – Beatrixsluis en Sterke Lekdijk traject.

Productieproces

Het projectteam Culemborgse Veer – Beatrixsluis past het iReport, 3D-modellen (t.b.v. het ontwerp) en BIM (t.b.v. projectbeheersing) toe om het werkproces efficiënt in te richten. Ook op het gebied van contractering past HDSR een innovatie toe. De aannemer wordt aan de start van de planuitwerkingsfase actief betrokken (in plaats van na de planuitwerkingsfase) bij het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis zodat hij zijn uitvoeringsexpertise in kan brengen tijdens het ontwerpproces.