4.3.3 - Kader voor meekoppelkansen

HDSR wil de dijk niet alleen sterker maken, maar waar mogelijk ook mooier. Daarom maakt het waterschap ruimte om ambities en ideeën van anderen in het gebied te koppelen aan de dijkversterking. Mogelijk kunnen plannen zo goedkoper of sneller uitgevoerd worden, of wordt het gebied tegen gelijke kosten beter of mooier. Dit heet een meekoppelkans. Voorbeelden van kansen zijn de herinrichting van een uiterwaard, een woningbouwproject of de aanleg van een fietspad maar ook een betere aansluiting op een wandelpad, het inrichten van rustpunt of het verbeteren van een oprit.

HDSR nodigt betrokkenen (bewoners, geïnteresseerden en gebiedspartners) graag uit om te onderzoeken of ideeën, ambities of projecten te koppelen zijn aan de dijkversterking. Mogelijk kunnen deze gelijk meegenomen worden met de dijkversterking. Alle ideeën en ambities zijn in principe welkom.

Hierbij hanteert HDSR wel een paar spelregels. Bijvoorbeeld dat de meekoppelkans de waterveiligheid van de dijk nooit mag verslechteren. Ook is het de bedoeling dat de indiener zelf meehelpt of soms ook meebetaalt om de meekoppelkans daadwerkelijk te verzilveren: meekoppelen is meedoen.

Spelregels meekoppelkansen

Meekoppelkansen moeten aan de volgende eisen voldoen voordat zij kunnen worden meegenomen:

  • De meekoppelkans mag geen negatief effect hebben op de waterveiligheid.

  • De meekoppelkans moet op tijd uitvoerbaar zijn, dat wil zeggen: mee kunnen gaan in het tijdspad van de dijkversterking.

  • De meekoppelkans moet vergunbaar zijn.

  • De meekoppelkans dient voldoende draagvlak in de omgeving te hebben.

  • Er dient voldoende zicht te zijn op financiering.

  • Er zijn geen grote risico’s verbonden aan het uitvoeren van de meekoppelkans.

Meekoppelkansen kunnen ingediend worden bij het waterschap via het mailadres sterkelekdijk@hdsr.nl. Ook vraagt het waterschap tijdens bijvoorbeeld bewonersavonden betrokkenen actief naar mogelijke meekoppelkansen.

Afwegen van meekoppelkansen

Bij het afwegen van meekoppelkansen wordt van ‘grof naar fijn’ gewerkt, per fase.

Het waterschap registreert in detail alle wensen, en meekoppelkansen die binnenkomen. Bij iedere mijlpaal in het ontwerpproces wordt er bekeken of:

  1. De wens of meekoppelkans gehonoreerd kan worden (eventueel samen met andere partijen). Het waterschap neemt de wens dan verder mee in het ontwerpproces.

  2. De wens of meekoppelkans niet gehonoreerd kan worden, bijvoorbeeld omdat de wens een negatieve invloed heeft op de waterveiligheid.

  3. De wens of meekoppelkans meegenomen wordt naar de volgende fase, waar het waterschap opnieuw zal bekijken of de wens toegekend kan worden.

Het waterschap vraagt belanghebbenden zo concreet mogelijk aan te geven waar rekening mee moet worden gehouden bij het plan voor de dijkversterking of tijdens de werkzaamheden. Dit betekent overigens niet dat het waterschap ook alle wensen kan toekennen. Uiteindelijk beslist het waterschap of een wens wordt gehonoreerd of niet.

Per fase deelt het waterschap per wens de status van alle ingediende wensen. Dit wordt geanonimiseerd gedeeld op de website van het waterschap, en waar mogelijk, persoonlijk gedeeld met de indiener. Het afwegingsproces staat weergegeven in onderstaand stroomschema.