2 - Kenmerken en waarden van de dijk en haar omgeving

De huidige kenmerken en waarden van het projectgebied Culemborgse Veer – Beatrixsluis zijn in beeld gebracht. Dit is van belang voor een goede landschappelijke inpassing van het nieuwe dijkontwerp (zie 3.3) en om effecten van verschillende dijkontwerpen op de omgeving te kunnen beoordelen (zie 4.2).

De kenmerken en waarden zijn in beeld gebracht door aanvullende onderzoeken op verschillende thema’s uit te voeren. Ook is op vier momenten (zie 4.3) gesproken met omwonenden en andere belanghebbenden over: ‘wat vindt u mooi aan de dijk?’ en ‘wat zouden we kunnen verbeteren?’

In 2.1 staan de thema’s beschreven die invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. In 2.2 staan de onderzoeken beschreven die geen tot weinig ruimtelijke invloed hebben.