2.1.7 - Ecologie

Een groot deel van de uiterwaarden in het projectgebied maakt deel uit van Natuurnetwerk Nederland (NNN). Ook binnendijks zijn enkele NNN-gebieden aanwezig (zie afbeelding, alle hierop weergegeven natuur- en landschapstypen maken deel uit van NNN). Aan de buitenwaartse zijde van de dijk bevindt zich areaal behorend tot ecologisch relevant areaal van de Kaderrichtlijn Water. Belangrijke zones voor beschermde soorten zijn de kleine bossen nabij de Blasenburgseweg, Fort Honswijk, het Werk aan de Groeneweg en de spoorlijn, Fort Honswijk zelf en de diverse plassen en watergangen.

In het gebied zijn meerdere beschermde soorten (mogelijk) aanwezig (zie tabel). Omdat het ecologisch onderzoek een bureauonderzoek is, is (nog) niet volledig aangetoond welke soorten flora en fauna wel of niet voorkomen. Fort Honswijk en Fort Everdingen (net ten zuiden van het plangebied) zijn belangrijke locaties voor vleermuizen. Bevers zijn waargenomen langs het gehele dijktraject en vertonen territoriumgedrag bij de Honswijkerplas. Verder zijn er waarnemingen van boommarters, waterspitsmuizen en kamsalamander. Meer onderzoek naar vaste rust- en verblijfsplaatsen is nodig om een volledig beeld te krijgen van de aanwezige beschermde soorten.

Langs het dijktraject zijn bosjes aanwezig die deel uitmaken van onder de Wet natuurbescherming beschermde ‘houtopstanden’.

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden liggen op meer dan 5 km afstand. Op voorhand is niet uit te sluiten dat de dijkversterking effect heeft op deze N2000 gebieden, via bijvoorbeeld mogelijke stikstofdeposities. In verband met de afstand zullen effecten van stikstofdepositie echter niet onderscheidend zijn bij de keuze van het voorkeursalternatief.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Soortgroep

Mogelijk aanwezige beschermde soorten

Vaatplanten

Groot spiegelklokje, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, muurbloem en stijve wolfsmelk.

Grondgebonden zoogdieren

Bever, boommarter en waterspitsmuis.

Vleermuizen

O.a. rosse vleermuis, gewone dwergvleermuis en laatvlieger

Broedvogels zonder jaarrond beschermde nesten

Meerdere soorten.

Broedvogels met jaarrond beschermde nesten

O.a. gierzwaluw, huismus, boomvalk, buizerd, havik, ransuil en steenuil.

Reptielen en amfibieën

heikikker, kamsalamander, meerkikker, rugstreeppad en ringslang.

Vissen

Grote modderkruiper.

Ongewervelden

Rivierrombout, grote vos en platte schijfhoren.

Meer informatie: