3 - Ontwerpopgave en uitgangspunten

De doelstelling van het project dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis is het realiseren van een waterveilige, toekomstbestendige en beheerbare waterkering, op basis van een zo breed mogelijk bestuurlijk en maatschappelijk gedragen projectplan, goed ingepast in de omgeving, met zo maximaal mogelijk maatschappelijke meerwaarde en een hoge mate van innovatie en duurzaamheid. Maximaal mogelijke maatschappelijke meerwaarde willen we mede realiseren met onze gebiedspartners middels meekoppelkansen en raakvlakprojecten.

Uit bovenstaande doelstelling volgt dat de ontwerpopgave bestaat uit de waterveiligheidsopgave, de gebiedsopgave en de inpassingsopgave, welke in de volgende paragrafen zijn toegelicht.