2.1.6 - Archeologie

De gemeenten Houten en Nieuwegein hebben de archeologische verwachting in de bodem in beeld gebracht en vastgelegd op hun beleidskaarten (Houten (2008) Nieuwegein (2011)). Recente ingrepen (na 2008) in de uiterwaarden hebben meer inzicht gegeven in de archeologische verwachting, maar de beleidskaarten zijn hier tussentijds niet op aangepast. Vooralsnog wordt uitgegaan van de archeologische verwachting op de beleidskaarten, omdat deze het vigerende beleid weergeven.

De archeologische verwachting is sterk wisselend. Bij oude rivierlopen (stroomgordels) is er een verhoogde kans op het aantreffen van resten uit het verleden. Deze voormalige oevers lagen hoger in het landschap en waren, met name doordat ze minder vaak overstroomden, aantrekkelijk voor mensen om zich te vestigen. Over een groot deel van het dijktraject is de archeologische verwachting aan de binnenwaartse zijde van de dijk hoger dan aan de buitenwaartse zijde.

Binnen het onderzoeksgebied liggen twee archeologische monumenten. Nabij Fort Honswijk betreft het een beschermd rijksmonument met daarin overblijfselen van een Middeleeuws kerkgebouw (kerk van Honswijk). Verder naar het oosten betreft het een boerenerf met een hoge archeologische waarde.

Meer informatie:

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.