3.1.1 - Normering

Het bieden van een goede bescherming tegen overstromingen is een continue opgave. In het (verre) verleden is vooral gereageerd op overstromingsrampen. De afgelopen decennia is gewerkt aan een proactieve benadering om het risico op overstromingen beter te beheersen. In dat kader is een risicobenadering uitgewerkt voor de primaire waterkeringen die geleid heeft tot een aanpassing van de normen. Voor het normtraject 44-1, waar het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis deel van uit maakt, is in de Waterwet de maximale toelaatbare overstromingskans vastgesteld op 1/10.000 per jaar. De waterveiligheid van de dijk ligt voor nagenoeg het hele traject beneden de signaleringswaarde (1/30.000 per jaar) en moet versterkt worden. Aan het eind van de levensduur moet de dijk nog voldoen aan de ondergrens: een overstromingskans van 1/10.000 per jaar.