2.2.2 - Rivierkunde

Dit deel van de Lek is een gestuwde rivier ten oosten van het stuwcomplex Hagestein. Dit stuwcomplex ligt ter hoogte van recreatiegebied ‘t Waal. Het nagestreefde stuwpeil tussen Amerongen en Hagestein is NAP +3,0m. Wanneer de stuw is getrokken (waterstand bij Lobith hoger dan NAP +11,40m) kan het getij ook bovenstrooms van de stuw doordringen. Het waterstandsverschil door het getij in het projectgebied is dan ongeveer 0,7 m.

De jaargemiddelde afvoer van de Lek bedraagt 385 m3/s. Bij een afvoer van 1150 – 1450 m3/s overstromen de zomerdijken en staan de uiterwaarden onder water. Bij de maatgevende afvoer, een afvoer van 3380 m3/s op de Lek, waarbij de winterdijken nog net het water keren zonder dat het achterland overstroomt, is de waterstand bovenstrooms van Culemborg NAP +7,5 m en benedenstrooms van Beatrixsluis NAP +6,5m (zie afbeelding).

De stroomsnelheden op de Lek variëren. Dit heeft te maken met verschillen in bodemhoogte en de inrichting van de uiterwaarden. De Bossenwaarden (ter hoogte van de Hagesteinsebrug in de A27) zijn bijvoorbeeld afgegraven als onderdeel van Ruimte voor de Lek. Door het afgraven van de Bossenwaarden is meer ruimte gecreëerd zodat het water in de Lek beter kan afstromen. De stroomsnelheden in de Bossenwaarden zijn hierdoor toegenomen.