4 - De weg naar het voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief voor de dijkversterking komt voort uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen (zie definitielijst) en oplossingen voor het versterken van de dijk worden afgewogen. Bij het afwegen wordt steeds bepaald welke bouwstenen of oplossingen verder worden onderzocht en welke afvallen. In de verschillende stappen van de verkenningsfase hebben techniek, omgeving en ruimtelijke kwaliteit (zie 3.4) steeds invloed op de afweging (zie figuur hieronder). We ontwikkelen thema's om met combinaties van bouwstenen tot mogelijke oplossingen te komen. In het ontwerpproces wordt gewerkt van grof naar fijn en van vele mogelijke oplossingen tot één voorkeursalternatief. Deze Nota van Uitgangspunten is de weergave van stap 1, waarop stap 2 volgt.

Op meerdere momenten in het ontwerpproces vindt een afweging plaats:

In stap 2:
- van bouwstenen naar mogelijke oplossingen;
- van mogelijke naar kansrijke oplossingen.

In stap 3:
- van kansrijke oplossingen naar kansrijke alternatieven;
- van kansrijke alternatieven tot een voorkeursalternatief.

Tijdens deze afweging wordt in stap 2 met name gekeken naar het ruimtebeslag van de waterveilige oplossingen en de daarbij behorende inpassingsopgave en gebiedsopgave (zie 3). Daarnaast is de visie voor het gebied (zowel maatschappelijk als ruimtelijk) hierbij van belang. Uit deze afweging komt naar voren welke oplossingen wel en niet mogelijk zijn of meer of minder gewenst.

Naast de projectdoelstelling (zie 1.2) speelt in de stappen 2 en 3 de continuïteit van de dijk en het verhaal van het gebied een belangrijke rol om te komen tot één voorkeursalternatief.