4.2.1 - Omgang met elementen in de ondergrond

Afhankelijk van de keuze voor het voorkeursalternatief moeten kabels en/of leidingen (zie 2.2.5) verlegd worden. HDSR heeft vastgelegd in de Beleidsregel ‘kabels en leidingen in, op of langs waterkeringen van HDSR’ op welke wijze omgegaan wordt met deze eventuele verleggingen.

Tijdens fysieke (grond)werkzaamheden moet altijd rekening worden gehouden met niet gesprongen explosieven (zie 2.2.4) waarbij het uitgangspunt is dat gewerkt wordt via de wettelijk verplichte stappen.

De effecten op aanwezige kabels en leidingen en niet gesprongen explosieven komen in het beoordelingskader tot uiting in de kosten.