4.3.2 - Inbreng omwonenden en andere belanghebbenden

HDSR vindt het belangrijk dat omwonenden en andere belanghebbenden actief en op de juiste manier betrokken worden bij het project, hun mening kunnen geven en dat ook duidelijk is wat er met deze input gebeurt. Steeds wanneer het project een nieuwe fase ingaat vraagt HDSR aan omwonenden hoe zij betrokken willen worden en wanneer nodig past het waterschap de werkwijze aan.

HDSR geeft bewoners en belanghebbenden de ruimte om mee te denken gedurende de gehele looptijd van het project. De mogelijkheden daartoe zullen passend zijn bij de fase waarin het project is en zijn tijdens de realisatie anders uitzien dan tijdens de verkenningsfase. Zo kunnen bewoners en belanghebbenden tijdens de verkenningsfase bijvoorbeeld nieuwe oplossingen aandragen voor de dijk en gaat het later in het proces bijvoorbeeld over de inrichting op de dijk.

Participatie tot nu toe

De afgelopen periode heeft het waterschap op de volgende manieren contact gezocht met bewoners en belanghebbenden:

  • Aankondiging van de start van Sterke Lekdijk;

  • Publicatie Nota Reikwijdte en detailniveau op de website;

  • Kennismaking op de dijk, juli 2019;

  • Informatieavonden voor bewoners, september 2019;

  • De digitale nieuwsbrief;

  • Keukentafelgesprekken met belanghebbenden – continu.

Tijdens de eerste bewonersbijeenkomsten hebben de aanwezigen al kunnen stemmen over de manier waarop zij voortaan betrokken willen worden. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande afbeelding.

Participatie tijdens het vervolg van de Verkenningsfase

In de verkenningsfase van het project kunnen omwonenden en belanghebbenden op verschillende manieren meedenken of meedoen. Het waterschap sluit hierbij aan bij de wensen van bewoners en kiest daarom voor de volgende wijze van betrekken:

  • Voorafgaand aan belangrijke mijlpalen organiseert HDSR minimaal één openbare, interactieve informatieavond. Aanwezigen kunnen tijdens een informatieavond mee denken over een nota voordat deze wordt vastgesteld. Voor de verkenningsfase zijn dit de Nota Kansrijke Oplossingen en de Conceptnota Voorkeursalternatief. Deze informatiebijeenkomsten vinden ongeveer een keer per halfjaar plaats.

  • Wanneer een Nota afgerond is, is het mogelijk om daar online op te reageren. Het waterschap kondigt dit aan in de nieuwsbrief. Het waterschap geeft dan na afloop weer hoe de reacties verwerkt worden.

  • Wie daar geïnteresseerd in is, kan actief deelnemen aan een thematisch rondetafelgesprek, over bijvoorbeeld het thema natuur, of cultuurhistorie.

  • Waar nodig, haalt het waterschap in bilaterale keukentafelgesprekken met direct- belanghebbenden de benodigde informatie op en stemt het plan af. Het is ook mogelijk om schriftelijk vragen te stellen of te reageren op de plannen. Dit kan via www.sterkelekdijk@hdsr.nl of via telefoonnummer 030-6345700.

Het participatieproces biedt ook ruimte om ideeën in te dienen die niet direct te maken hebben met de dijkversterking, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van bankjes langs de dijk. Deze kunnen worden ingediend als meekoppelkans. De eerste meekoppelkansen die geïnventariseerd zijn, staan beschreven in 3.2.2. In paragraaf 4.3.3 is terug te vinden hoe het waterschap de meekoppelkansen afweegt.

Doorkijk naar de planuitwerkingsfase

Net als in de verkenningsfase start HDSR in de planuitwerkingsfase met vragen aan bewoners en andere belanghebbenden over de wijze waarop zij betrokken worden. De formele procedures (zie 4.3.1) staan natuurlijk ook altijd open.