3.2 - Gebiedsopgave

Het versterken van de dijk ten behoeve van de waterveiligheidsopgave biedt tegelijkertijd een kans om het omliggende gebied te verbeteren. HDSR wil hiervoor bij de dijkversterking ruimte bieden aan anderen. Daarom zoekt HDSR de samenwerking met andere partijen om ideeën voor het gebied in de dijkzone aan de dijkversterking te koppelen. Deze meekoppelkansen worden samen opgepakt met gebiedspartners (zie 3.2.1) en met omwonenden en belanghebbenden (zie 3.2.2). Op deze manier wil HDSR het omliggende gebied mooier en beter maken waar mogelijk. De realisatie van de waterveiligheidsopgave blijft echter leidend: meekoppelkansen worden niet opgenomen als dit negatieve invloed heeft op de waterveiligheidsopgave. Naast meekoppelkansen zijn er ook raakvlakprojecten. Dit zijn projecten van de gebiedspartners die zich buiten de scope van de dijkverbetering bevinden maar wel in hetzelfde gebied plaatsvinden waarbij er raakvlakken zijn met de dijkversterking.