3.3 - Inpassingsopgave

Het niveau van ruimtelijke kwaliteit (zie 2.1) in het projectgebied dient na uitvoering van de dijkversterkingsmaatregel minimaal gelijk te blijven aan de oorspronkelijke situatie. Daarom wordt voor het ontwerp van de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis breder gekeken dan alleen naar de technische uitgangspunten ten behoeve van het oplossen van de waterveiligheidsopgave.

De inpassingsopgave beschrijft de in te passen bestaande functies en waarden (zie 2.1.8) bij het realiseren van de waterveiligheidsopgave. Het niveau van ruimtelijke kwaliteit staat beschreven in het Ruimtelijk kwaliteitskader voor het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Daarin is het karakter van het gebied vertaald naar een ruimtelijke visie die aansluit bij het Kwaliteitskader Sterke Lekdijk. Omdat nu nog niet duidelijk is welke werkzaamheden nodig zijn, is ook nog niet duidelijk wat de inpassingsopgave precies gaat zijn.