4.2.4 - Werkwijze duurzaamheid

Duurzaamheid is erg belangrijk en tegelijkertijd op vele manieren uitlegbaar. HDSR, het HWBP en in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Sterke Lekdijk is invulling gegeven aan duurzaamheid. In de volgende alinea’s staat achtereenvolgens uitgelegd wat HDSR, het HWBP en Sterke Lekdijk onder duurzaamheid verstaat. Tot slot wordt inzicht gegeven in de wijze waarop duurzaamheid binnen het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis een plek wordt gegeven.

HDSR staat voor Duurzaam Opdrachtgeverschap

In januari 2017 heeft HDSR het convenant, Green Deal Duurzaam GWW 2.0, ondertekend. In het convenant zijn sector brede afspraken gemaakt voor het opschalen en versnellen van duurzaamheid in de Nederlandse sector van grond-, weg- en waterbouw (GWW).

HDSR heeft de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 vertaald voor hun eigen handelswijze en staat voor Duurzaam Opdrachtgeverschap.

HDSR past de aanpak duurzaam GWW toe in alle relevante projecten, zodat duurzaamheid integraal wordt meegenomen in het proces van verkennen, planuitwerking en realisatie. Het ambitie web (zie bovenstaande figuur) met twaalf sturingsthema’s staat centraal in deze aanpak. HDSR werkt aan alle twaalf de sturingsthema’s vanuit de primaire taak. Op zes thema’s komt extra inzet als duurzaam opdrachtgever.

Ambities en doelen HWBP

Het HWBP heeft voor alle HWBP-projecten in het Programmaplan HWBP 2019 – 2023 de volgende doelstelling geformuleerd:

‘Het doel is dat in 2023 de aspecten duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit structureel geborgd zijn in de HWBP-projecten en aansluiten op de doelen en eisen van de Omgevingswet. Tevens beoogt dit thema waar nodig invulling te geven op actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid rond onder meer het Klimaatakkoord.’

Voor duurzaamheid zijn drie focusgebieden gedefinieerd:

  1. Ruimtelijke kwaliteit (inpassing, meekoppelkansen, gebiedsontwikkeling).

  2. Circulaire economie.

  3. Klimaat en energie.

Sterke Lekdijk

In de NRD voor Sterke Lekdijk is duurzaamheid vertaald naar een beoordeling op de CO2-uitstoot materieel en materiaal en de mate van hergebruik van bouwmateriaal.

Duurzaamheid bij de dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

In de verkenningsfase wordt duurzaamheid als integraal onderdeel meegenomen in de afweging van de oplossingen en alternatieven. Dit komt zowel tot uiting in aspecten uit het beoordelingskader als in de reflectie op het bereiken van de projectdoelstelling.

De eerste drie kolommen in onderstaande tabel is een samenvatting en een weergave van de samenhang van de hiervoor beschreven wijze waarop HDSR, het HWBP en Sterke Lekdijk invulling hebben gegeven aan duurzaamheid. In de laatste kolom staat weergegeven op welke wijze de invulling van duurzaamheid een plek heeft gekregen in de criteria van het beoordelingskader (zie 4.2) van Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

HWBP Focusgebied

HDSR Duurzaam opdrachtgeverschap

Sterke Lekdijk

Criteria Culemborgse Veer – Beatrixsluis (zie 4.2)

Ruimtelijke kwaliteit (inpassing, meekoppelkansen, gebiedsontwikkeling)

Ruimtegebruik

 

Wonen, bedrijven en landbouw

 

Recreatie en medegebruik

 

Verkeer

Ruimtelijke kwaliteit

Dijklandschap

 

Cultuurhistorie en archeologie

Ecologie en biodiversiteit

Natuur

Circulaire economie

Materialen

Mate van hergebruik bouwmateriaal

Bodem en Water

Klimaat en energie

Energie

CO2 uitstoot materieel en materiaal

 
 

Investeringen

 

Investeringskosten

Levensduurkosten

Het thema ‘Energie’ heeft geen plek in het beoordelingskader van de verkenningsfase. De aspecten die hieronder vallen hebben betrekking op de uitvoering van de maatregelen en betreffen veelal tijdelijke effecten. Deze effecten worden tijdens de planuitwerkingsfase nauwkeuring in beeld gebracht samen met de geselecteerde aannemer uit het ‘innovatief partnerschap’.

Een instrument om duurzaamheid kwantitatief te maken en op deze manier alternatieven met elkaar te kunnen vergelijken is DuboCalc. Als onderdeel van de reflectie zullen DuboCalc berekeningen van de verschillende alternatieven en het voorkeursalternatief worden uitgevoerd.