4.2.2 - Tijdige beschikbaarheid gronden

Om de dijkversterking uit te kunnen voeren is ruimte nodig. HDSR moet daarvoor tijdig over de benodigde grond kunnen beschikken. Hoe HDSR omgaat met het verkrijgen van deze gronden is vastgelegd in de Kadernota grondzaken en vastgoed en in de strategie grondverwerving.

Uitgangspunt is dat HDSR tot het uiterste streeft naar een minnelijke afspraak met eigenaren die voor alle partijen acceptabel is. Mocht het ondanks alles niet lukken om tot overeenstemming te komen, dan is HDSR bereid om als uiterste redmiddel, vanwege het grote belang van de dijkversterking, over te gaan tot onteigening.