1 - Het project

De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis is een deelproject van Sterke Lekdijk. Het project bevindt zich aan het begin van de verkenningsfase. De eerste stap binnen de verkenning is het inventariseren van uitgangspunten.

1.1 - Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe.

1.2 - Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Het dijktraject van het project Culemborgse Veer - Beatrixsluis is 10,8 km lang.

1.3 - De dijkversterking in fasen

De dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis is opgedeeld in drie afzonderlijke fasen: de verkenningsfase, planuitwerkingsfase en realisatiefase.

1.4 - Wat staat er in deze Nota van Uitgangspunten?

Het doel van de Nota van Uitgangspunten is het vaststellen van de uitgangssituatie voor het dijkontwerp: wat is de huidige situatie, wat willen we bereiken (opgaven en ambities) en welke aannames en uitgangspunten hanteren we om tot het dijkontwerp

2 - Kenmerken en waarden van de dijk en haar omgeving

De huidige kenmerken en waarden van het projectgebied Culemborgse Veer – Beatrixsluis zijn in beeld gebracht.

2.1 - Ruimtelijke kwaliteit

De volgende paragrafen beschrijven de afzonderlijke ruimtelijke thema’s. In 2.1.8 staan de belangrijkste waarden en kwaliteiten van het projectgebied samengevat op basis van het ruimtelijk kwaliteitskader Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

2.1.1 - Karakter van het landschap en de dijk

Het project Culemborgse Veer – Beatrixsluis loopt door een grotendeels landelijk gebied, vanaf de veerweg van het Culemborgse veer in het oosten tot aan de Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein in het westen.

2.1.2 - Wonen, Bedrijven & Landbouw

Het gebied aan de binnenkant van de dijk is voor het grootste gedeelte in gebruik als landbouwgebied. Hier betreft het voornamelijk melkveebedrijven, weilanden, akkers en enkele boomgaarden.

2.1.3 - Verkeer op en rond de dijk

De weg over de Lekdijk is over het algemeen rustig met ca. 500 motorvoertuigen per dag tussen het Culemborgse veer en de Blasenburgseweg en ca. 1000-1400 voertuigen per dag tussen de Blasenburgseweg en de Beatrixsluis.

Toon meer resultaten