1.4 - Wat staat er in deze Nota van Uitgangspunten?

Het doel van de Nota van Uitgangspunten is het vaststellen van de uitgangssituatie voor het dijkontwerp: wat is de huidige situatie, wat willen we bereiken (opgaven en ambities) en welke aannames en uitgangspunten hanteren we om tot het dijkontwerp te komen.

De uitgangspunten staan centraal in het verdere ontwerpproces zodat het dijkontwerp op een consistente wijze tot stand komt, waarbij keuzes voor het ontwerp en beheer voor alle partijen duidelijk zijn. De Nota van Uitgangspunten is specifiek voor het deeltraject Culemborgse Veer – Beatrixsluis uitgewerkt op basis van de Strategische Nota van Uitgangspunten die voor het gehele project Sterke Lekdijk is opgesteld.

Om tot een ontwerp te komen waarbij zo goed mogelijk rekening is gehouden met maatschappelijke belangen en randvoorwaarden zijn de huidige kenmerken en waarden van het projectgebied in beeld gebracht (hoofdstuk 2). Voorbeelden van thema’s die hierbij aan bod komen zijn onder andere verkeer, cultuurhistorie en de ligging van kabels en leidingen.

Vervolgens staat beschreven waar het ontwerp van de dijk aan moet voldoen (de ontwerpopgave) en wat de uitgangspunten voor het dijkontwerp zijn (hoofdstuk 3). Dit gaat niet alleen over waterveiligheid, maar ook over een goede aansluiting van het ontwerp bij de (ruimtelijke) kenmerken van het gebied en de wensen voor het gebied van bestuurlijke partijen, omwonenden en andere belanghebbenden. De uitgangspunten staan centraal in het verdere ontwerpproces waardoor keuzes voor het ontwerp voor iedereen duidelijk zijn.

In hoofdstuk 4 wordt het ontwerpproces beschreven om tot een ontwerp op hoofdlijnen (voorkeursalternatief) te komen. In dit hoofdstuk staat beschreven hoe HDSR de bestuurlijke partijen, omwonenden en andere belanghebbenden betrekt in het ontwerpproces, hoe de besluitvorming werkt en wat de rol is van het bevoegd gezag.