6.5.5 Kaderrichtlijn water

Afhankelijk van de keuze voor het dijkontwerp bij dijkvak 5ab kan er sprake zijn van een afname van ecologisch relevant areaal van de Kaderrichtlijn Water voor het waterlichaam ‘Nederrijn, Lek’. In dat geval dient een BPRW-toets te worden doorlopen in indien nodig moeten effecten gecompenseerd worden en een vergunning Waterwet worden aangevraagd.

Vervolgstappen

  • Doorlopen BPRW-toets en indien nodig:

    • Compenseren van de effecten op de doelstellingen van het KRW.

    • Aanvragen van een vergunning Waterwet.