6.5.2 Natura 2000

Met uitzondering van verzuring of vermesting door stikstofdepositie uit de lucht, zijn negatieve effecten door verstoring door bijvoorbeeld geluid, licht of optische effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden vanwege de grote afstand tot de Natura 2000-gebieden (minimaal vijf kilometer) uitgesloten. Er moet een AERIUS-berekening uitgevoerd worden om te onderzoeken of stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000 toeneemt door de werkzaamheden voor de dijkversterking. Afgelopen jaar is een redeneerlijn opgesteld over in hoeverre stikstofdepositie is toegestaan. Deze redeneerlijn is getoetst door de landsadvocaat en door de provincies in het Bestuurlijk Overleg met de minister van LNV op 22 april 2020 onderschreven. Er is echter nog geen jurisprudentie waardoor het een projectrisico kan zijn om de richtlijn te gebruiken. Daarom gaan we voor nu ervan uit dat een vergunning aanvragen noodzakelijk is.

Vervolgstappen

  • Uitvoeren AERIUS-berekening en indien nodig:

    • Ecologische effectbeoordeling;

    • Aanvragen vergunning.