4.2.5 Rivierkundige effecten

Alle oplossingen voor de dijkversterking die ruimte innemen langs de buitenzijde van de dijk hebben rivierkundige effecten. Voor de effectbeoordeling van rivierkundige effecten wordt gekeken naar de mate van opstuwing bij hoogwater en eventuele overige rivierkundige effecten (waaronder effecten op aanzanding en/of erosie en dwarsstromingen in de rivier inclusief de doorwerking van deze effecten op scheepvaart).

Omschrijving beoordelingsaspect

Ingrepen buitendijks kunnen leiden tot opstuwing van de waterstand. Dit effect werkt bovenstrooms verder door. Buitendijkse dijkversterking is daardoor een activiteit in het rivierbed waarvoor een algemene zorgplicht van toepassing is (volgens het Waterbesluit). De zorgplicht houdt (o.a.) in dat de beheerder zorgt voor een zo klein mogelijke waterstandverhoging of afname van het bergend vermogen van de rivier, en zorgt voor het compenseren van de resterende onvermijdbare waterstandseffecten.

Beoordelingsmethodiek

Om te bepalen hoeveel opstuwing van de waterstand wordt veroorzaakt door de kansrijke alternatieven zijn berekeningen uitgevoerd met het WAQUA-model (Simona2016-11 versie). Hierbij is een vaste afvoerverdeling bij een Lobith afvoer van 16.000 m3/s gehanteerd en per dijkvak het waterstandsverschil ten opzichte van de referentiesituatie bepaald. Als het opstuwingseffect zeer klein bleek (<1mm) is ervan uitgegaan dat andere rivierkundige veranderingen verwaarloosbaar zijn (effecten op morfologie, dwarsstroming, en scheepvaart). Een uitgebreidere toelichting op de rivierkundige beoordeling is terug te vinden in de Notitie Rivierkundige analyse buitendijkse versterkingsalternatieven CUB.

De effectbeoordeling voor de alternatieven als geheel heeft plaatsgevonden volgens de volgende beoordelingsschaal:

+

n.v.t.

0

Geen opstuwing < 1 mm

-

Geringe invloed opstuwing t.o.v. de referentiesituatie < 1cm

--

Beperkte invloed opstuwing t.o.v. de referentiesituatie 1-3 cm

---

Grote invloed opstuwing t.o.v. de referentiesituatie > 3cm

Beoordelingsmethode: deskundigenoordeel, kwalitatief en kwantitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

  • WAQUA model (Simona2016-11)

  • Luchtfoto (ESRI, World Imagery, juni 2018)

  • Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren,” Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, versie 5.0, 4 juni 2019

  • Waterwet en Waterbesluit