2.4 Leeswijzer

De mogelijke milieueffecten van de dijkversterking zijn bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. Deze staat beschreven in Hoofdstuk 3.

Het VKA voor de dijkversterking komt voort uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen (zie definitielijst) en oplossingen voor het versterken van de dijk worden afgewogen (zie hoofdstuk 4 van de Nota van Uitgangspunten). In de NVKA staat het proces van het opstellen van de kansrijke alternatieven tot het komen van het VKA op hoofdlijnen beschreven. In Hoofdstuk 4 gaan we dieper in op de methode van effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven en het VKA.

Vervolgens beschrijven we de effecten van de kansrijke alternatieven (Hoofdstuk 5) en het VKA (Hoofdstuk 6). Daarnaast wordt in hoofdstuk 6 ook ingegaan op mitigatie en compensatie van de effecten van het VKA.

Bij deze milieueffectrapportage is een kaartenbijlage bijgevoegd, waarin de invulling van de kansrijke alternatieven is terug te vinden, evenals overzichtskaarten voor een aantal thema’s uit de MER-beoordeling.