6. Effecten Voorkeursalternatief

Hieronder volgt een beschrijving van het VKA, de reflectie over in hoeverre het VKA voldoet aan de projectdoelstellingen en de effecten van het VKA zoals deze zijn beoordeeld op basis van het beoordelingskader. Vervolgens gaan we in op de benodigde mitigatie, compensatie, leemten in kennis en aanzet tot monitoring.