4.2.2 Uitvoerbaarheid

Hoe complex (logistiek en ervaring) is de uitvoering?

Omschrijving beoordelingsaspect

Bij dit beoordelingsaspect kijken we naar:

  • Hoe complex zijn de technieken of de realisatie van de maatregelen? (is het mogelijk om droog te werken (boven het grondwaterpeil) vanaf de kruin of binnenberm of zijn aanvullende maatregelen nodig?)

  • Wat is de omvang van het benodigde maatwerk? (daarbij gaat het zowel om de lengte waarover het maatwerk moet worden getroffen langs het tracé als de complexiteit van het maatwerk).

Uitgangspunt binnen dit beoordelingscriterium is dat bij maatwerk ter hoogte van bebouwing wordt uitgegaan van handhaving van de bestaande bebouwing. Wanneer bestaande bebouwing moet worden ontzien kan de complexiteit van de uitvoering toenemen omdat maatwerk moet worden getroffen.

Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de toe te passen techniek nog niet vaststaat. Vooralsnog is uitgegaan van traditionele technieken (constructies bestaande uit damwanden en een voorlandverbetering bestaande uit klei). In de volgende fase van het project (de planuitwerkingsfase) zal worden gekeken of het mogelijk is om een innovatieve techniek toe te passen in plaats van een traditionele techniek wanneer dit voordelen biedt.

Beoordelingsmethodiek

De beoordeling is kwalitatief en is gedaan op basis van deskundigenoordeel. We beoordelen op schaal van de kansrijke alternatieven als geheel en gebruikten daarbij de volgende beoordelingsschaal:

+

Realisatie niet complex en geen maatwerk nodig.

0

Realisatie niet complex met beperkt aandeel maatwerk.

-

Realisatie complex met beperkt aandeel maatwerk.

--

Realisatie niet complex, wel groot aandeel maatwerk.

---

Realisatie complex met groot aandeel maatwerk.

Beoordelingsmethode: deskundigenoordeel, kwalitatief

Schaal waarop beoordeling plaatsvindt: kansrijk alternatief als geheel

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

  • Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

  • Beschrijving dijkversterkingsmaatregelen

Kaart K&L (KLIC-melding)

Kaart bomen (3D kartering Fugro 2004, gecontroleerd met luchtfoto2011/AHN28008/Streetview2009.

Kaart woningen (BAG, Sep 2020)

Luchtfoto (ESRI, World Imagery, juni 2018)

Technisch ontwerprapport Kansrijke Alternatieven.

 

Past de uitvoering in de beschikbare ruimte en tijd?

Omschrijving beoordelingsaspect

Voor de uitvoering van de dijkverbetering is binnen het project (na de planuitwerking) door het waterschap een uitvoeringsperiode van tweeëneenhalf jaar (2024-2026) voorzien. Op kwalitatieve wijze is beoordeeld of de alternatieven binnen deze periode, zonder bijzondere (versnellings)maatregelen, zijn te realiseren.

Bij de beoordeling op dit criterium spelen de volgende aspecten een rol:

  • De omvang van de maatregel en snelheid waarmee een dergelijke maatregel normaliter gerealiseerd kan worden;

  • De aard van de ondergrond: bij aanleg van grote grondlichamen kan voorbelasten van grond en ophogen in kleine lagen noodzakelijk zijn. Dit kost tijd;

  • Nabijheid van kabels en leidingen (K&L) die verlegd moeten worden: als dit niet voorafgaand aan de realisatie van de dijkverbetering mogelijk is moet het binnen de uitvoeringsperiode plaatsvinden die daarmee langer zou kunnen worden.

  • De percelen langs de dijk moeten bereikbaar blijven tijdens realisatie, bij gebruik van grote machines kan fasering van de uitvoering nodig zijn.

Op dit moment beoordelen we nog niet of de uitvoering binnen de beschikbare ruimte past.

Beoordelingsmethodiek

Op grond van deskundigenoordeel is ingeschat of en onder welke voorwaarden de realisatie binnen de geplande uitvoeringsperiode van 2,5 jaar zal passen. Wanneer realisatie ruim binnen deze tijd past is score + toegekend, omdat het beperken van de realisatietijd geen doel is. Tussen de dijkvakken is geen onderscheid omdat de dijkverbetering in één geheel zal worden gerealiseerd.

+

Uitvoeringsduur korter dan 2,5 jaar realisatietijd

0

Uitvoeringsduur passend binnen 2,5 jaar realisatietijd

-

Uitvoeringsduur met een kleine hoeveelheid aanvullende maatregelen passend te maken binnen 2,5 jaar

--

Uitvoeringsduur met een behoorlijk aantal aanvullende maatregelen passend te maken binnen 2,5 jaar

---

Uitvoeringsduur ondanks aanvullende maatregelen niet passend binnen 2,5 jaar

Beoordelingsmethode: deskundigenoordeel, kwalitatief

Schaal waarop beoordeling plaatsvindt: kansrijk alternatief als geheel

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

Luchtfoto (ESRI, World Imagery, juni 2018)

-

Beschrijving dijkversterkingsmaatregelen

Technisch ontwerprapport Kansrijke Alternatieven.