4.3 Duurzaamheid: Milieukostenindicator (MKI)

Bij de reflectie op de projectdoelstelling gaan we in op de mate van duurzaamheid van de kansrijke alternatieven en het VKA. Onderdeel van deze reflectie is de duurzaamheidsscore. Deze wordt berekend met DuboCalc en uitgedrukt in een zogenaamde MKI-waarde (Milieukostenindicator). De MKI-waarde drukt de belasting van de voorziene ingrepen op het milieu uit in een getal, die vervolgens tussen verschillende maatregelen en alternatieven met elkaar vergeleken kan worden om de impact op het milieu te beoordelen.

Voor het berekenen van de MKI worden zowel de milieubelasting die hoort bij de realisatiefase als de milieubelasting in de fase ná realisatie meegenomen. De milieubelasting tijdens de realisatiefase wordt bepaald door de hoeveelheden en typen van benodigde materialen die nodig zijn om de dijkversterkingsmaatregelen te kunnen uitvoeren. Daarnaast wordt ook de milieubelasting door de inzet van machines meegenomen. Bij het berekenen van de MKI worden vragen gesteld als:

  • Hoeveel grond moet er verwijderd en afgevoerd worden? Hoeveel nieuwe grond is er nodig?

  • Hoe kunnen we benodigde grond/materiaal op locatie krijgen? Met vrachtwagens of schepen? Hoeveel inzet van (vervuilende) graafmachines is er nodig?

  • Welk type constructie wordt toegepast en hoe worden deze verkregen? Moet deze bijvoorbeeld worden geproduceerd in een milieubelastende staalfabriek?

Bij de beantwoording van deze vragen wordt een koppeling gelegd met de kostenramingen die zijn gedaan. Voor zowel de kostenramingen als de duurzaamheidsberekeningen worden de hoeveelhedenramingen voor benodigd materiaal en constructies gebruikt. Hiermee kan vervolgens de milieubelasting worden berekend van de realisatie. Ook de gehanteerde uitgangspunten voor bijvoorbeeld de manier waarop grondstoffen worden aangevoerd komen overeen tussen de kostenramingen en MKI-berekeningen.

Na realisatie van de dijkversterking is beheer en onderhoud nodig, zoals periodieke controles van constructies in de dijk en het maaien van de dijktaluds. Ook hierbij wordt het milieu belast door bijvoorbeeld het brandstofgebruik van machines die nodig zijn voor maaien en periodieke werkzaamheden. Ook deze milieubelasting wordt meegenomen in het berekenen van de MKI van de dijkversterking.

Bij de berekening van de totale milieubelasting van de dijkversterking wordt een groot aantal uitgangspunten gehanteerd. Hierbij valt te denken aan hoofduitgangspunten zoals de levensduur van de dijkversterking (uitgangspunt is 100 jaar) of de frequentie van beheer- en onderhoud nadat de dijkversterking is voltooid. Daarnaast zijn er ook op detailniveau veel uitgangspunten die van invloed zijn op de MKI-berekeningen, zoals het brandstofverbruik van machines en het type constructie dat wordt toegepast bij de dijkversterking. Ook deze uitgangspunten hebben invloed op de MKI-waarde. Het ene type constructie bestaat bijvoorbeeld uit minder ruwe grondstoffen dan een ander type, waardoor er een verschil kan zijn in milieubelasting bij de productie van zo’n constructie.

Meer informatie over de milieukostenindicator en hoe deze is meegenomen in project CUB is terug te vinden in de MKI-notitie.