4.2.9 Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het gehele projectgebied (muv dijkvak 9c en 9d) maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Het is de ambitie dat de NHW in 2021 op de UNESCO Werelderfgoedlijst komt. Hiervoor is een nominatiedossier opgesteld wat een zorgvuldige beschrijving bevat van toekomstig werelderfgoed. Hierin staat de uniciteit, vastgelegd in de Statement of Outstanding Universal Value, authenticiteit en integriteit van het erfgoed beschreven.

Beoordelingsmethodiek

Om de effecten op de NHW in beeld te brengen is een Heritage Impact Assessment (HIA) uitgevoerd, waarin wordt getoetst of de kansrijke alternatieven en het VKA invloed hebben op de Outstanding Universal Value (OUV) van de NHW. De OUV is abstract omschreven en daarom zijn hoofdkenmerken (centrale thema’s) en attributen benoemd. De hoofdkenmerken van de NHW zijn:

  • Het Strategisch Landschap;

  • Het Watermanagementsysteem;

  • De Militaire Werken.

De attributen geven uitdrukking aan de OUV en bestaan uit elementen en structuren. Nabij de dijk gaat het bijvoorbeeld om de volgende attributen:

  • Elementen: Fort Honswijk en Werk aan de Groeneweg en bunkers (rijksmonumenten);

  • Structuren: inundatiekanaal, hoofdverdedigingslijn, inundatiegebied.

Bij de effectbepaling wordt gekeken naar de effecten op de attributen binnen de drie hoofdkenmerken. Gekeken wordt naar de effecten op de attributen op schaal van de gehele NHW en naar de effecten op de attributen in het specifieke plangebied van de dijkversterking.

In de HIA zijn de effecten volgens de vastgestelde systematiek van ICOMOS op een 9-punts schaal in beeld gebracht. Deze effectbeoordeling is overgenomen.

De effectbeoordeling is uitgevoerd per dijkvak en voor de alternatieven als geheel op basis van een kwalitatieve analyse volgens de volgende beoordelingsschaal:

+

Gering positief effect op de authenticiteit en de integriteit van een hoofdkenmerk.

0

Neutraal effect op de authenticiteit en de integriteit van een hoofdkenmerk.

-

Gering negatief effect op de authenticiteit en de integriteit van een hoofdkenmerk.

--

Matig negatief effect op de authenticiteit en de integriteit van een hoofdkenmerk.

---

Groot negatief effect op de authenticiteit en de integriteit van een hoofdkenmerk.

Beoordelingsmethode: Deskundigenoordeel, kwalitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

  • Graaf en Satijn (2021). Heritage Impact Assessment Nieuwe Hollandse Waterlinie en overige cultuurhistorie Dijkversterking Culemborgse Veer - Prinses Beatrixsluis

GIS-informatie uit:

  • Kaartenatlas Terra Incognita (Terra Incognita, 2016) behorend tot het Kwaliteitskader concept eindrapport, Noordelijke Rijn- en Lekdijk Amerongen – Schoonhoven (17 augustus 2016)

  • Cultuurhistorische Atlas (download 27-02-2020).

  • Heritage Impact Assessment (HIA)

  • Ruimtelijk kwaliteitskader Dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis, 2019