4.2.11 Wonen, bedrijven en landbouw

Aantal woningen dat wordt geraakt

Omschrijving beoordelingsaspect

Dit beoordelingsaspect beschouwt het aantal woningen dat binnen het ruimtebeslag van een de dijkversterkingsmaatregel valt. We beoordelen kwantitatief hoeveel woningen worden geraakt door het ruimtebeslag van de maatregelen.

Beoordelingsmethodiek

Om de kansrijke alternatieven te beoordelen is op basis van het ruimtebeslag van de maatregelen per alternatief nagegaan in hoeverre woningen worden geraakt. Geraakt is hierbij gedefinieerd als: bebouwing (Verblijfsobjecten met woonfunctie uit BAG-Pand) vallende binnen het nieuwe dijkprofiel. De mate van raken wordt hierbij niet meegenomen. Als het ruimtebeslag van een kansrijk alternatief een woning raakt wordt deze meegeteld. Uitzondering bij de gehanteerde methode is, dat aangehouden is dat wanneer een woning zich in het zoekgebied voor een pipingconstructie bevindt, deze woning alleen wordt meegeteld als de constructie binnen 5m van een woning moet worden geplaatst. Wanneer een constructie verder weg zou kunnen worden geplaatst is een woning niet meegeteld onder dit criterium.

De effectbeoordeling heeft voor de alternatieven plaatsgevonden op basis van een kwantitatieve analyse volgens de volgende beoordelingsschaal:

+

n.v.t.

0

Geen woningen worden geraakt.

-

1-2 woningen worden geraakt.

--

3-5 woningen worden geraakt.

---

> 5 woningen worden geraakt.

De volgende beoordelingsschaal is gehanteerd per dijkvak:

+

n.v.t.

0

Geen woningen worden geraakt.

-

1 woning wordt geraakt.

--

2 woningen worden geraakt.

---

> 2 woningen worden geraakt.

Beoordelingsmethode: kwantitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

GIS-informatie locatie woningen:

 • Kaart woningen (BAG, Sep 2020)

 • Luchtfoto (ESRI, World Imagery, juni 2018)

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

Effect op woongenot

Omschrijving beoordelingsaspect

Woongenot heeft betrekking op een prettig en comfortabel huis en een veilige en schone leefomgeving. Woongenot wordt door iedereen anders ervaren. Voor de één is stilte in de omgeving van belang voor het woongenot, voor de ander juist reuring en gezelligheid.

Verschillende aspecten die invloed hebben op het woongenot vallen onder andere beoordelingscriteria, zoals cultuurhistorie, landschap, wateroverlast en verkeer. Deze worden onder het beoordelingsaspect ‘Effect op woongenot’ daarom niet meegenomen.

Onder ‘Effect op woongenot’ beoordelen we wel:

 • Verandering van de afstand tussen de woning en de dijk en de weg;

 • Verandering van lichtinval in de woning;

 • Verandering van de oppervlakte en bruikbaarheid van het erf en de tuin.

Beoordelingsmethodiek

De effectbeoordeling is kwalitatief en wordt gedaan door deskundigenoordeel op basis van kaarten/luchtfoto’s en kennis op basis van eerdere bezoeken aan het gebied. Metingen van afstanden, oppervlaktes of zichtlijnen zijn niet gedaan.

De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van een kwalitatieve analyse volgens de volgende beoordelingsschaal:

+

Lichte verbetering van het woongenot bij meerdere woningen of forse verbetering van het woongenot voor 1 woning

0

Geen verandering van het woongenot

-

Lichte verslechtering van het woongenot bij meerdere woningen of matige verslechtering bij 1 woning

--

Matige verslechtering van het woongenot bij meerdere woningen of forse verslechtering bij 1 woning

---

Forse verslechtering van het woongenot bij meerdere woningen

Beoordelingsmethode: kwalitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

Beschrijving dijkversterkingsmaatregelen

GIS-informatie locatie woningen:

 • Kaart woningen (BAG, Sep 2020)

 • Luchtfoto (ESRI, World Imagery, juni 2018)

 

Aantal bedrijfspanden dat wordt geraakt

Omschrijving beoordelingsaspect en methodiek

Voor de locatie van de bedrijfspanden is uitgegaan van de data van het Provinciaal Arbeidsplaatsen register (PAR) (Aug 2020). Hierin staan alle bedrijven geregistreerd. Hieruit is een selectie gemaakt waarbij enkel bedrijven liggend op een perceel met bedrijfsbestemming (bestemmingsplannen dd. 09-2020) zijn meegenomen, om zo bedrijven aan huis buiten beschouwing te laten. Voor de omtrek van bedrijfspanden behorende tot de bedrijven uit het PAR is Pand-BAG data (augustus 2020) gebruikt. Een bedrijfspand geldt als geraakt wanneer het ruimtebeslag van een kansrijk alternatief een bedrijfspand raakt. Uitzondering bij de gehanteerde methode is dat is aangehouden dat wanneer een bedrijfspand zich in het zoekgebied voor een pipingconstructie bevindt, deze alleen wordt meegeteld als de constructie binnen 5m van het pand moet worden geplaatst. Wanneer een constructie verder weg zou kunnen worden geplaatst is een bedrijfspand niet meegeteld onder dit criterium.

De effectbeoordeling heeft voor de alternatieven plaatsgevonden op basis van een kwantitatieve analyse volgens de volgende beoordelingsschaal:

+

n.v.t.

0

Geen bedrijfspanden worden geraakt.

-

1 bedrijfspand wordt geraakt.

--

2 bedrijfspanden worden geraakt.

---

> 2 bedrijfspanden worden geraakt.

De volgende beoordelingsschaal is gehanteerd per dijkvak:

+

n.v.t.

0

Geen bedrijfspanden worden geraakt.

-

1 bedrijfspand wordt geraakt.

--

2 bedrijfspanden worden geraakt.

---

> 2 bedrijfspanden worden geraakt.

Beoordelingsmethode: kwantitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

GIS-informatie locatie bedrijfspanden:

 • PAR [Provinciaal Arbeidsplaatsen Register], download 30-09-2020, laatste update 08-2020)

 • Omtrek woningen (BAG, Sep 2020)

 • Luchtfoto (ESRI, World Imagery, juni 2018)

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

 

Effect op bedrijfsvoering

Omschrijving beoordelingsaspect

Dit aspect beschouwt effecten van de dijkversterking op de alledaagse bedrijfsvoering. Binnen dit aspect worden zowel agrarische als niet agrarische bedrijven meegenomen. Het gaat hierbij om effecten op bedrijfsvoering die niet zijn gerelateerd aan de bedrijfspanden zélf, deze zijn namelijk beschouwd onder het aspect raken van bedrijfspanden.

Beoordelingsmethodiek

Dit aspect is beoordeeld o.b.v. bedrijfserven. Bedrijfserven zijn gedefinieerd o.b.v. een selectie uit het PAR (augustus 2020) voor bedrijven liggend op een perceel met bedrijfsbestemming (d.d. september 2020), waarbij bedrijven aan huis niet zijn meegenomen. Alle verharde delen tussen de gebouwen op het bedrijfsperceel zijn meegenomen als erf dat voor de bedrijfsvoering wordt gebruikt. Voor agrarische bedrijven is landbouwgrond hierin niet meegenomen, enkel het erf. Geraakte landbouwgrond wordt meegenomen onder een apart beoordelingsaspect. Toegangswegen vanaf de openbare weg naar het erf zijn niet meegenomen; de erfgrens is gelegd bij de toegang tot het daadwerkelijke erf/toegangspoort. Tot slot is binnen dit beoordelingscriterium ook het in aanbouw zijnde bedrijventerrein Het Klooster meegenomen. Bedrijfspercelen volgens het bestemmingsplan (d.d. september 2020) worden ook als bedrijfserf gezien.

Beoordelingsschaal bij beoordeling per dijkvak:

+

Nvt*

0

Geen bedrijfspercelen geraakt door ruimtebeslag.

-

Ruimtebeslag raakt 1 bedrijfsperceel

--

Ruimtebeslag raakt 2 bedrijfspercelen

---

Ruimtebeslag raakt >2 bedrijfspercelen

Beoordelingsschaal bij beoordeling van kansrijk alternatief als geheel:

+

Nvt*

0

Geen bedrijfspercelen geraakt door ruimtebeslag.

-

Ruimtebeslag raakt 1 bedrijfsperceel

--

Ruimtebeslag raakt 2 bedrijfspercelen

---

Ruimtebeslag raakt >2 bedrijfspercelen

Beoordelingsmethode: kwantitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

GIS-informatie locatie bedrijfspanden:

 • PAR [Provinciaal Arbeidsplaatsen Register], download 30-09-2020, laatste update 08-2020)

 • Bestemmingsplan 09-2020

 • Luchtfoto (ESRI, World Imagery, juni 2018)

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)

 

Effect op agrarische bedrijfsvoering

Omschrijving beoordelingsaspect

Dit aspect gaat om de mate waarin landbouwpercelen worden geraakt om de hiermee gepaard gaande negatieve gevolgen voor agrarische bedrijven te kwantificeren.

Beoordelingsmethodiek

Landbouwgrond is voor dit beoordelingsaspect gedefinieerd op basis van het bestemmingsplan (d.d. september 2020), waarbij alle gronden met de bestemming agrarisch zijn meegenomen. Daarbij zijn de erven van (agrarische) bedrijven niet meegenomen als landbouwgrond, deze zijn onder een ander beoordelingsaspect beschouwd. Het aspect wordt beoordeeld door het oppervlak aan landbouwgrond dat door de kansrijke alternatieven wordt geraakt binnen een zone van 150m rondom de huidige kruin van de dijk uit te drukken in een percentage van de totaal aanwezige landbouwgrond binnen 150m van de huidige kruin. Bij het kwantificeren van de hoeveelheid geraakte landbouwgrond wordt het zoekgebied voor constructies niet meegenomen. Binnen deze zone wordt enkel een ondergrondse constructie geplaatst en wordt verder geen bovengronds ruimtelijk beslag gelegd.

Voor de beoordeling van de hoeveelheid geraakte grond is het uitgangspunt voor wat na de dijkversterking met de geraakte grond gebeurt belangrijk. De hoeveelheid geraakte grond wordt alleen als negatief effect meegenomen wanneer deze grond daadwerkelijk ook verloren gaat als landbouwgrond. Voor deze effectbeoordeling wordt ervan uitgegaan dat de huidige agrarische gebruiksfuncties van de grond volledig terug kunnen keren na de dijkversterking. Daarom geldt dat de ruimtebeslagen binnen de kansrijke alternatieven voor verankering geotextiel, taludverflauwing, asverlegging en de aanleg van bermen in de effectbeoordeling niet worden meegenomen als negatief effect. Deze ingrepen hebben allen wel een tijdelijk effect op agrarische bedrijfsvoering wanneer ze worden uitgevoerd. Deze ingrepen hebben geen blijvend effect en worden daarom niet meegenomen. Generiek geldt dat taludverflauwing kan worden gezien als een blijvend positief effect voor agrarische bedrijfsvoering, vanwege de verbeterde mogelijkheden voor agrariërs om het talud te beheren. Dit effect is in verhouding tot het totale agrarische perceel echter klein en daarom niet als positief effect meegenomen in de effectbeoordeling. We hebben bij de beoordeling van het raken van agrarische percelen (nog) geen rekening gehouden met het opschuiven van de beschermingszone (en de beperkingen die daar gelden).

Beoordelingsschaal bij beoordeling per dijkvak:

+

Nvt

0

Geen of geringe wijzigingen ten opzichte van huidige situatie. Ruimtebeslag is minder dan 5% binnen een straal van 150 meter rondom de dijk.

-

Ruimtebeslag waar landbouwgrond verloren gaat bedraagt tussen de 5 en 20% binnen een straal van 150 meter rondom de dijk

--

Ruimtebeslag waar landbouwgrond verloren gaat bedraagt tussen de 20 en 40% binnen een straal van 150 meter rondom de dijk.

---

Ruimtebeslag waar landbouwgrond verloren gaat bedraagt meer dan 40% binnen een straal van 150 meter rondom de dijk.

Beoordelingsschaal bij beoordeling van kansrijk alternatief als geheel:

+

Nvt

0

Geen of geringe wijzigingen ten opzichte van huidige situatie. Ruimtebeslag is minder dan 5% binnen een straal van 150 meter rondom de dijk.

-

Ruimtebeslag waar landbouwgrond verloren gaat bedraagt tussen de 5 en 10% binnen een straal van 150 meter rondom de dijk.

--

Ruimtebeslag waar landbouwgrond verloren gaat bedraagt tussen de 10 en 20% binnen een straal van 150 meter rondom de dijk.

---

Ruimtebeslag waar landbouwgrond verloren gaat bedraagt meer dan 20% binnen een straal van 150 meter rondom de dijk.

Beoordelingsmethode: kwantitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

GIS-informatie locatie agrarische percelen:

 • Bestemmingsplannen dd. 09-2020

 • Luchtfoto (ESRI, World Imagery, juni 2018)

 • Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)