6.1 Beschrijving VKA

Waterliniedijk door bijzonder landschap met kansen voor innovatie, recreatie en natuur

In het VKA wordt de dijk voor een groot deel door middel van constructies versterkt (zie NVKA H5.1). Voor de dijk langs het Lekkanaal geldt dat deze volledig door constructies wordt versterkt voor het faalmechanisme piping. Om het faalmechanisme ‘afschuiven grasbekleding binnentalud’ vanaf de westelijke punt van de Lekdijk tot aan Fort Honswijk (deeltrajecten 2 t/m 5) tegen te gaan is ervoor gekozen om het binnentalud te verflauwen van een taludhelling van ca. 1 op 2,5 naar 1 op 3. Deze verflauwing geldt alleen voor het bovenste deel van de dijk, vanaf de kruin tot aan de dijkvoet. Bij dijkvak 2c, ten oosten van de A27, zal de al aanwezige en brede binnendijkse dijkvoet ongeveer 0,5 meter wordt verhoogd waardoor een (lage) stabiliteitsberm ontstaat. Bij de twee dijkvakken gelegen tussen de Honswijkerplas en Fort Honswijk (dijkvakken 5a en 5b) zijn twee varianten gekozen. De eerste variant is het toepassen van constructies voor het faalmechanisme piping. Bij de tweede variant is een oplossing gekozen van een voorlandverbetering in de uiterwaard vanwege een meekoppelkans: de integrale ontwikkeling van de uiterwaard. Ten oosten van het spoor is een klein stuk dijk afgekeurd in verband met faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts. Voor dit stuk dijk is gekozen voor een taludverflauwing binnenwaarts om de dijk stabiel te maken.

In de kaartenbijlage MER zijn overzichtskaarten van het VKA en profielen op dijkvakniveau opgenomen.

Figuur 6-2. Overzichtskaart Voorkeursalternatief.