3.2 Autonome ontwikkeling

Raakvlakprojecten, (te verkennen) meekoppelkansen en overige projecten in het gebied van de dijkversterking staan beschreven in de Nota Kansrijke Oplossingen. Een update over de stand van zaken van de meekoppelkansen staat in de Nota Voorkeursalternatief (NVKA). Niet alle benoemde projecten overlappen ruimtelijk of qua milieueffecten met de dijkversterking of zijn zover uitgewerkt dat ze opgenomen kunnen worden in de referentiesituatie. Hieronder staan de projecten die opgenomen zijn in de referentiesituatie.

Projecten opgenomen in referentiesituatie waarover formele besluiten zijn genomen

Verbreding A27 incl. fietsverbinding

RWS Midden-Nederland werkt aan de wegverbreding van de A27 met aanleg van een nieuwe brug over de Lek, inclusief aanleg van een nieuwe fietsverbinding over de Lek die aansluit op de Lekdijk.

Ontwikkeling Honswijkerplas

Sinds 2017 wordt door recreatieschap Stichtse Groenlanden gewerkt aan de ontgraving en herontwikkeling van de Honswijkerplas. Hierbij wordt een scheiding gemaakt tussen recreatie en natuur. Voor de natuurcomponent worden natuuroevers aangelegd en wordt het onderwatertalud verflauwd. Wanneer het project klaar is (naar verwachting in 2025) kan er een rondje om de plas heen gelopen worden.

Projecten opgenomen in de referentiesituatie die nog in voorbereiding zijn

Nieuwe Hollandse Waterlinie voor status UNESCO Werelderfgoed

Het kabinet heeft in samenwerking met de Provincie Utrecht de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) aangemeld bij de VN om de status van UNESCO-werelderfgoed te verkrijgen. De voordracht heeft plaatsgevonden in 2019. UNESCO besluit in de zomer van 2021 over de voordracht. Dit stelt aanvullende eisen aan de dijkversterking.