4.1 Beoordelingsmethode op hoofdlijnen en het beoordelingskader

De beoordeling van de kansrijke alternatieven en het VKA bestaat uit twee onderdelen: een reflectie op de projectdoelstelling en een effectbeoordeling aan de hand van het beoordelingskader. In de Nota van Uitgangspunten (H4.2) staat de aanpak van de afweging in grote lijnen beschreven. Deze is in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.

Het doel van de effectbeoordeling van kansrijke alternatieven en het VKA verschilt. Het doel van de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven is tweeledig:

  1. Effecten op milieu en leefomgeving zorgvuldig in beeld brengen om mee te nemen bij de besluitvorming (m.e.r.-procedure).

  2. Transparante en navolgbare afweging om te komen tot het VKA.

De nadruk bij de effectbeoordeling van de kansrijke alternatieven ligt daarbij op het inzichtelijk maken van op welke aspecten de alternatieven zich van elkaar onderscheiden. Dit helpt om een keuze te kunnen maken voor samenstelling van het VKA. De effectbeoordeling van het VKA is alleen gericht op de eerstgenoemde doelstelling: effecten op milieu en leefomgeving zorgvuldig in beeld brengen om mee te nemen bij de besluitvorming (m.e.r.-procedure).