5.1 Beschrijving kansrijke alternatieven

Er zijn drie kansrijke alternatieven opgesteld die een verdere uitwerking zijn van de kansrijke oplossingen uit Nota Kansrijke Oplossingen. De kansrijke alternatieven staan uitgebreid beschreven in de NVKA (hoofdstuk 4.1) en zijn hieronder samengevat. Overzichtskaarten van de 3 kansrijke alternatieven en profielen op dijkvakniveau zijn terug te vinden in de kaartenbijlage MER.

1. Versterken met constructies – Dijk als behouder

In dit kansrijke alternatief wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk in stand houden van de bestaande situatie door het versterken van de dijk met constructies. Constructies zijn technische maatregelen binnen het huidige dijkprofiel die niet of vrijwel niet zichtbaar zijn. Om de faalmechanismen piping en macrostabiliteit binnenwaarts op te lossen zal gebruik worden gemaakt van verticale constructies. Voor het faalmechanisme ‘afschuiven grasbekleding binnentalud’ wordt gebruik gemaakt van verankerd geotextiel, dat in het binnentalud van de dijk wordt ingegraven.

Figuur 5‑1: Overzichtskaart kansrijk alternatief 1

2. Binnenwaarts versterken in grond – Dijk door recreatie- en rustgebied

In dit kansrijke alternatief wordt de dijk waar mogelijk versterkt door binnenwaarts grond toe te voegen in de vorm van bermen en/of taludverflauwing. Een binnendijkse berm is niet mogelijk bijvoorbeeld als deze voor een groot deel over bebouwing heen gaat, of omdat de dimensies van de berm onrealistisch groot worden (breder dan 110 meter). Binnenwaarts versterken in grond betekent in de basis dat de faalmechanismen piping en macrostabiliteit binnenwaarts opgelost worden door het aanbrengen van bermen (of het verhogen/verbreden van bestaande bermen), en dat het faalmechanisme afschuiven grasbekleding binnentalud wordt opgelost met een taludverflauwing. Op plekken waar piping een opgave is zal de benodigde berm dusdanig groot worden dat deze niet kansrijk is, daarom zal piping over de gehele lengte van de dijk met verticale constructies moeten worden opgelost in dit alternatief.

Figuur 5‑2: Overzichtskaart kansrijk alternatief 2

3. Binnen- en buitenwaarts versterken in grond – Dijk gekoppeld aan integrale uiterwaardontwikkeling

In dit kansrijke alternatief wordt de dijk zowel binnen- als buitenwaarts versterkt in grond door middel van een berm of taludverflauwing binnendijks en een asverlegging of voorlandverbetering buitendijks. De dijkversterking en de integrale ontwikkeling van de uiterwaarden kunnen bij dit alternatief in samenhang worden uitgevoerd. De dijk zal zoveel mogelijk worden versterkt met grond. Een binnendijkse berm is niet mogelijk als deze voor een groot deel over bebouwing heen gaat, of als de dimensies van de berm onrealistisch zijn (breder dan 110 meter). Het faalmechanisme afschuiven grasbekleding binnentalud wordt, net als in kansrijk alternatief 2, opgelost door middel van een taludverflauwing van 1 op 3. Het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts wordt opgelost met een asverlegging: door de dijk enkele meters buitenwaarts op te schuiven kan het talud aan de binnenzijde verflauwd worden. Voor het faalmechanisme piping vindt de versterking plaats in grond door een hybride oplossing (combinatie van verschillende dijkversterkingsmaatregelen), waarbij zowel een voorlandverbetering als een binnendijkse berm gebruikt worden om het faalmechanisme piping op te lossen. Deze combinatie zorgt ervoor dat de binnenbermen voor piping korter kunnen worden en op meer locaties dan in kansrijk alternatief 2 gekozen is voor een grondoplossing. Het faalmechanisme piping vormt echter op enkele locaties een dusdanig grote opgave dat het niet met een hybride oplossing in grond kan worden opgelost; op deze locaties zullen daarom constructies komen.

Figuur 5‑3: Overzichtskaart kansrijk alternatief 3