6.5.3 Houtopstanden

In een aantal dijkvakken gaan (mogelijk) bomen gekapt worden. Mogelijk zijn deze beschermd als houtopstanden zoals bedoeld in de Wnb. Of er sprake is van overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb ten aanzien van houtopstanden dient nader onderzocht te worden.

Vervolgstappen

  • In kaart brengen of er houtopstanden, zoals bedoeld in de Wnb, gekapt worden. Als dit het geval is:

  • Melding doen bij het bevoegd gezag.

  • Compenseren van de te kappen bomen.