4.2.4 Beheer en onderhoud (waterkering)

Voor de effectbeoordeling van beheerbaarheid in de verkenningsfase is onderscheid gemaakt in twee beoordelingsaspecten:

  • Gemak om te beheren en te onderhouden;

  • Inspecteerbaarheid (normaal en bij crisis).

Gemak om te beheren en te onderhouden

Omschrijving beoordelingsaspect

We beoordelen het aspect ‘Gemak om te beheren en te onderhouden’ op 2 punten:

  • De bereikbaarheid van de kernzone (per dijkvak);

  • De uniformiteit van de dijk (per alternatief).

De kernzone van de dijk, gelegen tussen de binnen- en buitenteen, is de belangrijkste zone van de waterkering. De kernzone van de dijk dient goed bereikbaar te zijn, bijvoorbeeld om te maaien. Hierbij is onder andere de helling van het talud van belang. Een helling steiler dan 1:3 is bijvoorbeeld lastiger te maaien. Per dijkvak is nagegaan in hoeverre de bereikbaarheid van de kernzone verbetert of verslechterd.

Daarnaast is gekeken naar de uniformiteit van de dijk. Hoe uniformer een dijk (minder afwisseling in oplossingen binnen- en buitendijks en constructies) hoe beter beheerbaar de dijk is. Deze beoordeling is gedaan op basis van het alternatief als geheel.

Beoordelingsmethodiek

De effectbeoordeling heeft plaatsgevonden op basis van deskundigenoordeel door de dijkbeheerder volgens de volgende beoordelingsschaal:

+

Minder inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

0

Geen effect op inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

-

Lichte toename van de inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

--

Toename van de inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

---

Forse toename van de inspanning voor beheer en onderhoud t.o.v. de referentiesituatie

Beoordelingsmethode: deskundigenoordeel, kwalitatief

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

Omschrijving dijkversterkingsmaatregelen

  • Beheer en Onderhoudsplan waterkeringen van HDSR;

  • Klanteisen beheer van HDSR.

-

Inspecteerbaarheid (normaal en bij crisis)

Omschrijving beoordelingsaspect

De alternatieven zijn beoordeeld met de huidige inspecteerbaarheid als referentie. Bij de beoordeling is zowel gekeken naar inspecteerbaarheid onder reguliere omstandigheden als naar de inspecteerbaarheid tijdens calamiteiten (hoogwater).

Tijdens calamiteiten (hoogwater) is bepalend de bereikbaarheid en berijdbaarheid van de dijk (in verband met water dat tijdens hoogwater door golven en wind over de kruin slaat (“overslag”)).

Beoordelingsmethodiek

De beoordeling is kwalitatief en is gedaan op basis van deskundigenoordeel.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de toe te passen techniek nog niet vaststaat binnen de kansrijke alternatieven. Een verticale oplossing voor het faalmechanisme piping kan bijvoorbeeld een damwand (traditionele techniek) zijn, een verticaal zanddicht geotextiel of een cement bentonietwand, etc. (innovatieve techniek). In de planuitwerkingsfase wordt de toe te passen techniek bepaald. Voor deze effectbeoordeling is daarom nu alleen een algemeen oordeel te geven over de inspecteerbaarheid. Technieken in grond zijn bijvoorbeeld eenvoudiger te inspecteren dan constructieve technieken die in het grondlichaam van de dijk worden aangebracht (zoals damwanden, cement bentonietwand).

We beoordelen zowel op schaal van de dijkvakken als op schaal van de kansrijke alternatieven als geheel en gebruikten daarbij de volgende beoordelingsschaal:

+

Makkelijker te inspecteren t.o.v. referentiesituatie, en goede inspecteerbaarheid bij calamiteiten.

0

Inspectie onder normale omstandigheden en bij calamiteiten vergelijkbaar met huidige situatie.

-

Verminderde bereikbaarheid onder normale omstandigheden, bereikbaarheid bij calamiteiten vergelijkbaar met huidige situatie.

--

Verminderde bereikbaarheid bij calamiteiten.

---

Sterk verminderde bereikbaarheid bij calamiteiten.

Beoordelingsmethode: deskundigenoordeel, kwalitatief

Schaal waarop beoordeling plaatsvindt: dijkvakken & kansrijk alternatief als geheel

Gebruikte informatie dijkontwerp:

Gebruikte overige informatie:

(Wettelijk) kader

  • Ruimtebeslag dijkversterkingsmaatregelen

  • Beschrijving dijkversterkingsmaatregelen

  • Beheer en Onderhoudsplan waterkeringen

  • Klanteisen beheer

 

- Rivierkundig beoordelingskader