6.5.1 Soortenbescherming

Meerdere beschermde soorten zijn in de afgelopen tien jaar waargenomen in en rondom het plangebied. In Figuur 6‑2 is aangegeven welke gebieden het meest waardevol zijn wat betreft beschermde soortenwaarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Nader onderzoek is nodig (onder andere inventariseren vleermuizen, grondgebonden zoogdieren, broedvogels, oevers en watergangen) en eventueel moeten mitigerende maatregelen genomen om overtredingen op de Wet natuurbescherming (Wnb) te voorkomen. Daar waar nodig moeten ontheffingen worden aangevraagd waarbij onderbouwd moet worden dat geen andere oplossing mogelijk is. Mogelijk moet het leefgebied gecompenseerd worden. Voor overige waargenomen soorten geldt een algemene zorgplicht tijdens de werkzaamheden.

Figuur 6‑2 Kaart van het plangebied. Meest waardevolle gebieden zijn aangegeven met een rode cirkel.

Vervolgstappen

  • Uitvoeren QuickScan inclusief veldbezoek en indien nodig:

    • Uitvoeren nader onderzoek;

    • Opstellen activiteitenplan en ecologisch werkprotocol;

    • Aanvragen ontheffing.