1. Samenvatting MER deel 1

Dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis

2. Inleiding MER deel 1

De Lekdijk voldoet niet aan de waterveiligheidsnormen en daarom versterkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven onder de noemer Sterke Lekdijk.

2.1 Waarom een milieueffectrapportage?

De dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis kan belangrijke nadelige milieugevolgen hebben en daarom moet een m.e.r.

2.2 Voorgenomen activiteiten

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterken.

2.3 De m.e.r.-procedure

Op basis van de Wet Milieubeheer en het Besluit Milieueffectrapportage is de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis 'm.e.r.

2.4 Leeswijzer

De mogelijke milieueffecten van de dijkversterking zijn bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. Deze staat beschreven in Hoofdstuk 3.

3. Referentiesituatie

In het MER worden de mogelijke milieueffecten van de dijkversterking bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief de zogenaamde autonome ontwikkelingen.

3.1 Beschrijving huidige situatie

De huidige situatie staat per thema beschreven in hoofdstuk 2 van de Nota van Uitgangspunten.

3.2 Autonome ontwikkeling

Raakvlakprojecten, (te verkennen) meekoppelkansen en overige projecten in het gebied van de dijkversterking staan beschreven in de Nota Kansrijke Oplossingen.

4. Werkwijze keuze van het voorkeursalternatief

Het VKA voor de dijkversterking komt voort uit een proces waarin alle mogelijke bouwstenen (zie definitielijst) en oplossingen voor het versterken van de dijk worden afgewogen (zie hoofdstuk 4 van de Nota van Uitgangspunten).

Toon meer resultaten