3. Referentiesituatie

In het MER worden de mogelijke milieueffecten van de dijkversterking bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige situatie inclusief de zogenaamde autonome ontwikkelingen. Dit zijn ontwikkelingen met milieueffecten in de omgeving, die:

  1. vrijwel zeker doorgang vinden omdat hierover een definitief besluit is genomen;

  2. ruimtelijk of qua milieueffecten mogelijk een overlap hebben met de dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis;

  3. binnen de planperiode van de dijkversterking gerealiseerd worden.