2.2 Voorgenomen activiteiten

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat de noordelijke Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterken. De versterking is noodzakelijk, omdat bij de wettelijke 12-jaarlijkse toetsing is gebleken dat deze dijk niet meer aan de nieuwe norm voor primaire waterkeringen voldoet, die is opgenomen in de nieuwe Waterwet (2017). Er is afgesproken dat alle dijken in Nederland in 2050 voldoen aan de nieuwe normen, waarbij de dijktrajecten die het verst van de nieuwe norm verwijderd zijn het eerst worden versterkt. De dijkversterking vindt plaats onder de noemer ‘Sterke Lekdijk’ en is verdeeld in zes deelprojecten.

In het voorjaar van 2019 is HDSR gestart met de verkenningsfase van de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Doel van de verkenning is om een ontwerp op hoofdlijnen voor de dijkversterking vast te stellen: het voorkeursalternatief (VKA). Momenteel bevinden we ons aan het eind van de verkenningsfase. Hierna volgen de planuitwerkingsfase en realisatiefase (zie Figuur 2‑2).

Meer informatie over de voorgenomen activiteiten is beschreven in de Nota van Uitgangspunten.

Figuur 2‑2 De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis in fasen. Op dit moment bevinden we ons aan het einde van stap 3 van de verkenningsfase.